ߞߣߐߘߐ߫ ߥߟߊ

ߟߐ߲ߞߏ

ߞߊ߬ߦߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫. ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫. ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ ߘߌ߫. ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߲ߞߏ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߢߊߦߋߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬߸ ߟߐ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ. ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

 • ߘߡߊ߬ߟߐ߲

  (ߏ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬)

 • ߘߐ߬ߞߏ

  (ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߞߏ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫)

 • ߖߎ߲߯ߛߊ

  (ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫)

 • ߞߍ߲ߘߍߟߐ߲

  (ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ (ߣߌߡߊ ߣߌ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲)

 • ߘߎ߰ߟߐ߲

  (ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫)

ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߲ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߊ߲ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߲ ߜߏߦߊߣߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߡߟߊ߫ ߊ߲ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߫ ߘߐߕߍ߰ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏߢߊ߬ ߕߐߟߍ߫.

ߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫߹