ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬

ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߜ߭ߊ߲߫:

ߜߊߙߍߕ ߡߐߙߜ߭ߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߢߊߘߐ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߱ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߃-߁߉߁߄، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄-߁߈߇߇، ߞߊ߬ ߝߊߕߏ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߇-߁߉߆߃ ߟߊ߫ ߞߟߌߝ߭ߋߟߊ߲߫.
߁- ߜߋ߬ߙߋ
ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙ
ߑߜߊ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄-߁߈߇߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫.
ߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲߫ ߡ...

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߏߟߐ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߜߏ߲ߘߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫، ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫: [ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ] ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߐ߲߰ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߕߐߟߍ߯، ߓߊߏ߬ ߸ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߓߘߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߌ߲߮ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߒߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߐ߰ ߢߌ߲ߡߊ߫ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߡߐ߰ ߞߏߙߏ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߘߐ߫؛ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߐ߯ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߢߊ߬ߒ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:...

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

ߞߐߜߍ : 1,

ߞߎߡߘߊ߫ 2 ߟߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߐߜߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ : ߞߊ߬ ߓߐ߫1 ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ 2 ߡߊ߬ .

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߛߊ߲ߘߐߟߊ