ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߫ - ߝߊ߬ߛߏ
ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߫
ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߟߏ߫ Saturday, May 14, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [3]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߝߢߐߘߊ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲

ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ߫ ߂ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߡߊ߬، ߗߋߘߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߋߟߊ߲߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߢߐߘߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߎߝߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߬ߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬. ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߞߘߐߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ Alt ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߏ߫ ߜߙߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߖߋߣߌ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߥߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߌ ߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫. ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߡߊ߰ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ Ctrl ߘߌ߯.

ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫ ߦߏ߫ ߔߍ߲ߕ ߣߌ߫ ߥߐߘߔߊߘ߸ Alt ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߮ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߡߊߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߎ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬.

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߓߍ߫ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬،ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫߸ߡߊ߰ߙߌ߬ ߝߏߣߌ߲ߛߙߋ ߦߴߌ ߛߙߊ߬، ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߲߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߎߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߊߣߍ߲ ߣߌ߲߬ "ߛߌ߬ߕߊߙߌ" ߞߍ߫ "ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ" ߘߌ߫ ،ߖߐ߲߬ߛߊ߫߸ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߡߊߦߋߙߋߣߍ߲߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫،ߒߠߋ ߣߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߒ ߡߙߌߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫،ߓߊߏ߬߸ߊ߲ ߞߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߊ ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫،ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߓߍߟߌ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߟߐߦߊ ߘߌ߫ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫..
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߡߊ߬ߘߎ߫....    Saturday, May 21, 2016  
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߛߋ߫
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߌ ߣߌ߫ ߞߏ߲߫߹ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋߎ߲
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲....    Sunday, May 15, 2016  
ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫
ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߊ߬ߓߊ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫، ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫. ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߣߊߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߡߊ߬ߞߏ ߢߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫. ߊߟߡߊ߫ ߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߏ߬ߢߌ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߖߘߌ߫.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫....    Saturday, May 14, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߟߌߓߙ ߏߝߌߛ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߌ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߌߞߏ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ. ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬.... ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬.... ߒߞߏ ߟߊߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߟߋ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ Gboard ߘߐ߫. ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫....   ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߥߌߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߡߊߗߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬. ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯.... ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߯ߣߍ߲߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߠߊ߫. ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߛߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߌ ߓߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫