ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫ - ߝߊ߬ߛߏ
ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫
ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߂߀߁߅ ߟߊ߫.
ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫ mbkaba
mbkaba ߓߟߏ߫ Thursday, February 4, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [3]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫
ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲، ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߦߴߊ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߠߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߡߎߕߎ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߢߊߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߲߬.ߺ


ߣߴߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߌ ߣߐ߰ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ߸ ߌ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߥߟߌ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ. ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߙߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ߠߊ߫ ߛߐ߲ߞߌ߲ ߞߍ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߕߐ߯ߡߊߦߋߙߋ߲ ߞߊ߲߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߝߍ߬ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫. ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬.

 

 

PNG - 16.5 ko


ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߛߐ߲ߞߌ߲߫ Settings ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߝߟߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬.ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߝߢߐߘߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߬. ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߘߎ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬


ߝߢߐߘߊ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߬߸ ߌ ߘߌ߫ Reigion & language ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߝߊ߲߸ ߦߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߎ߬ߟߊ߫ ߣߌ߲߬.


ߌ ߓߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߲߬߸ ߌ ߢߊߟߐ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߝߍ߬، ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬.


ߝߢߐߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߌ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ ߖߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ߫߸ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬.


ߊ߬ ߕߐ߭ ߛߣߐ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߬. ߌ ߘߌ߫ Add a laguage ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߎ߬ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬. ߏ߬ ߘߐ߬ ߌ ߘߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߟߊ߫߸ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߦߙߐ ߦߋ߲߬. ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬. ߌ ߘߴߌ ߢߣߊߕߊ߬. ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬.
ߌ ߘߴߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊߕߐߡߐ߲߫ ߞߊ߬ Add ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߌߣߌ߲߫ ߝߍ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬. ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬.ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫.


ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߫ ߲ߠߴߏ߬ ߘߌ߫. ߌ ߘߌ߫ ߞߐߜߍ ߏ߬ ߘߊߕߎ߲߯.
ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߝߍ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬߸ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߊ ߕߐ߯ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߞߍ߬ߙߍ ߝߍ߬. ߌ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߞߌ߲߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߖߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬.
ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߌߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.


ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.
ߞߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߘߌ ߊ߲ ߡߊ߬. ߷

 

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߡߎߛߊ߫ ߞߎ߬ߡߊߙߊ߫
ߡߎߛߊ߫ ߞߎ߬ߡߊߙߊ߫ ߖߐ ߊ߬ߟߎ ߡߊ
 5 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߎߛߊ߫....    Sunday, October 22, 2017  
ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬
ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߌ ߛߙߊ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߬ ߝߋߎ߫ ߖߐ ߦߴߌ ߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮
 8 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߌߛߊ߫....    Saturday, August 5, 2017  
alliou dabo
alliou dabo Tanto be alah ye men ka souleymane kante di Afriqui ma
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ alliou dabo     Monday, June 6, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߵߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߢߊ.... ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫. ߏ߬.... ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߯ߣߍ߲߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߠߊ߫. ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߛߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߌ ߓߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬....   ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߥߌߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߡߊߗߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬. ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯.... ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߟߌߓߙ ߏߝߌߛ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߌ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߌߞߏ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ. ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫