ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ - ߝߊ߬ߛߏ
ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߵߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߡߎ߬ߡߍ߫.
ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ mbkaba
mbkaba ߓߟߏ߫ Thursday, February 4, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [0]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߵߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߡߎ߬ߡߍ߫. ߌ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߛߓߍ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬.ߺ


߁- ߌ ߦߋ߫ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߞߌߣߌ߲ߠߊ߫ ߛߐ߲ߞߌ߲ߠߌ ߞߍ߫ ߝߢߐߘߊ ߕߐ߯ߡߊߦߋߙߋ߲ ߞߊ߲߬߸ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߣߎߡߊ߲߫ ߝߍ߬. ߌ ߢߊ ߦߋ߫ ߕߐ߯ߡߊߦߋߙߋ߲ ߏ߬ ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬

 

 

 

 


ߌ ߓߊ߫ ߞߌߣߌ߲ߠߊ߫ ߛߐ߲ߞߌ߲ߠߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߢߣߊߥߟߊ ߘߏ߫ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߫. ߣߵߌ ߟߊ߫ ߢߝߐߘߊ ߦߋ߫ ߊ߬ߞߌߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߐ߲ߕߑߙߏߟ ߔߊߣߍߟ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬.ߺ


(ߣߴߌ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߌ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߔߊߣߏ ߘߋ߫ ߞߐ߲ߝߌߜ߭ߎ߳ߙߊߛߐ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬)
ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬

 

 


ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߢߊߘߐߦߊߟߌ߫ ߞߐߜߍ ߟߊߞߊ߬. ߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ ߘߎ߰ߟߊ߫، ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߞߐ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߬߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

 

 


ߏ߬ ߓߊ߫ ߟߊߞߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߘߎ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߞߊ߬ ߖߌ߰. ߌ ߘߴߌ ߢߊߟߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊ߬. ߏ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߌ ߢߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬

 

 ߌ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߒߞߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߏߞߋ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫. ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߝߊߣߊ߲߫ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫

 

 


ߌ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߬. ߌ ߘߌ߫ ߢߊߘߐߦߊߟߌ߫ ߞߐߜߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.


ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߌ߬ߦߊ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߒߞߏ ߟߊ߫.

 

 


ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫، ߌ ߞߏߓߊߙߌߞߊ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫.߷

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߞߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
» ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߞߕߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫.

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬.... ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫. ߏ߬.... ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߸ߣߵߌ ߦߵߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߋߓߙߌߡߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߕߏߛߊ߲-ߒߞߏ. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰.... ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߟߌߓߙ ߏߝߌߛ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߌ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߌߞߏ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ. ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬.... ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟               ߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲߫ ߙߎߕߋߟߌ ߘߐߞߏ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫