ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ
ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߦߙߏߌߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߡߊߗߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫.
ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ mbkaba
mbkaba ߓߟߏ߫ Thursday, February 4, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [1]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߦߙߏߌߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߡߊߗߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫. ߞߏߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬.ߺ

ߣߌ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߔߟߋߛߑߕߐߙ ߞߣߐ߫

ߌ ߓߊ߫ ߔߟߋߛߑߕߐߙ ߟߊߞߊ߬߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

ߌ ߕߊ߫ ߦߋ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߦߏ߫ ߌ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

playstore


ߊ߬ߟߋ߬ ߝߦߊߝߐߞߛ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߔߟߋߛߑߕߐߙ ߞߣߐ߫:ߺ


firefox_in_playstore


ߌ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬:ߌ ߘߴߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬. ߊ߬ ߟߊߞߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߕߏ߲ߘߋߣߍ߲߫ ߃ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫ ߞߌߣߌ߲߫ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬، ߦߏ߫ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߏߟߋ߲ ߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬


open_firefox_menu


ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߥߟߊ ߡߍ߲ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߬، ߌ ߘߌ߫ ߎߕߌߦ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߘߊ߲߬ ߥߎߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬


select_outils


ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߏߘߎߟ ߞߐ߲ߔߟߋߡߊ߲ߕߍߙ ߕߊ߬ ߢߣߊߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬


modules_compl


ߏ߬ ߘߐ߫، ߌ ߘߌ߫ ߔߊߙߑߞߎߙߌߙ ߕߎ߫ ߟߍ߬ ߡߏߘߎߟ ߞߐ߲ߔߟߋߡߊ߲ߕߍߙ ߕߊ߬. ߏ߬ ߟߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬


tous_les_modules


ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬߸ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߘߎ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬. ߊߟߎ߫ ߢߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬


cherche_nko


ߌ ߓߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߝߐ߲ߕ ߔߞߊߗ߭ ߟߊߓߐ߫. ߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߛߐ߬ߞߌ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߖߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߘߎ߰ߟߊ߫


nko_font_package


ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߏ߫ ߊߗ߭ߎߕߋ߫ ߊ߬ ߝߦߊߝߏߞߛ߸ ߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬. ߏ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬


ajouter_a_firefox


ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߕߊ߬߸ ߊ߬ ߘߴߌ ߢߌߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ؟ ߌ ߘߌ߫ ߍ߲ߛߑߕߊߟߋ ߕߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߬. ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬


installer


 

 

 

 

ߏ߬ ߓߊ߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߞߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߊߟߌߦߊߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߏ ߍ߲ߛߑߕߟߊߛߐ߲ ߕߍߙߑߡߌߣߋ

 

 

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߠߋ߬ ߏ߬ ߘߌ߫. ߌ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯.

 

ߊ߬ ߡߊߗߍߣߍ߲ ߞߐ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߣߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊ߫:ߺ


fasso affichékanjamadi_affiché

߷

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
Dramane sidibe
Dramane sidibe ߒ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߊ
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Dramane....    Friday, August 5, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߸ߣߵߌ ߦߵߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߋߓߙߌߡߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߕߏߛߊ߲-ߒߞߏ. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰.... ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ.... ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ.... ߕߍߞߑߣߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߭ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߆.߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ .... ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟               ߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲߫ ߙߎߕߋߟߌ ߘߐߞߏ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫