ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߜߐ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ - ߝߊ߬ߛߏ
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߜߐ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߜߍߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߕߐ߮ ߞߍ ߟߊ߫ ߊߘߊߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߟߊߘߌߦߊߒߢߍ ߝߍ߬
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߜߐ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ mbkaba
mbkaba ߓߟߏ߫ Thursday, February 4, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [2]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߜߍߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߕߐ߮ ߞߍ ߟߊ߫ ߊߘߊߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߟߊߘߌߦߊߒߢߍ ߝߍ߬.

ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ߗߍ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߥߟߋߣߍ߲߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߞߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߸ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߗߍ ߞߢߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ߫ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߏ ߟߋ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߐߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߣߵߊ߬ ߓߘߊ߫. ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ ߁߀ ߟߊ߫ ߖߌ߫ ߛߎߡߊ ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߗߍ ߝߊ߲߬ߘߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߖߊߟߏߗߍ ߢߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߊ߬ ߊ߬ ߡߊ߫.

ߖߊ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߭ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߐ߰ ߆߅ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߍ߲߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߞߎ ߞߊߘߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߊߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߝߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߦߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߣߴߌ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߣߐ߭ ߦߋ߫ ߊߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߟߐ߲߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߟߐ߲߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߏ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߐ߯ ߛߐߘߐ߲߫ ߞߏߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߞߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬.

ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߥߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ ߘߐ߫ ߹

==   ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ==ߞߟߊ߬ߕߌ߮: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߟߊ߬ߛߊߣ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߬ (ߛߌߙߌ߲߫ ߢߊ߲߫ߘߊ߲ߞߎߘߊ߬ߞߊ)

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߛߊߟߌߦߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߕߙߊߥߟߋ߫
ߛߊߟߌߦߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߸ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߠߊ߫ ߸ߢߍߥߟߊ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߦߙߍ߬ߦߊ߫ ߸ߊߟߊ߯ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ߞߍ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߛߊߟߌߦߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫
 11 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊߟߌߦߊ߬....    Friday, May 19, 2017  
ߦߊ߬ߞߎ߯ߓߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߦߊ߬ߞߎ߯ߓߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߎ߬ߡߊ ߕߵߊ߲ ߠߎ߮ ߓߟߏ ߕߎ߬ߣߌ ߞߵߏ ߟߊ߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߡߐ߯߯ߓߊ ߟߎ߬ ߕߵߏ ߞߊ߲ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߍߥߊ ߓߘߊ ߞߍ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߖߊ߬ߟߏ ߛߙߊ ߛߙߊ߬ߟߌ ߢߎ߬ߡߊ ߟߊ߫
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߦߊ߬ߞߎ߯ߓߊ....    Sunday, February 5, 2017  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߙߜ߭ߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߢߊߘߐ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߱ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߃-߁߉߁߄، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄-߁߈߇߇، ߞߊ߬ ߝߊߕߏ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߇-߁߉߆߃ ߟߊ߫ ߞߟߌߝ߭ߋߟߊ߲߫. ߁- ߜߋ߬ߙߋ ߜ߭ߊߙߍߕ.... ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߡߊߞߍ߫ ߌ ߞߎ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫. ߊ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߍߦߙߐ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫.... ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ.... ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟               ߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲߫ ߙߎߕߋߟߌ ߘߐߞߏ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ.... ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߵߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߢߊ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫