ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߜ߭ߊ߲߫ - ߝߊ߬ߛߏ
ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߜ߭ߊ߲߫
ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߜ߭ߊ߲߫ ߒߝߊ߯ߟߌ߬
ߒߝߊ߯ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ Tuesday, April 19, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [1]
ߘߐ߬ߝߐ [1] » ߡߟߋߞߎߦߊ [1]

ߙߜ߭ߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߢߊߘߐ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߱ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߃-߁߉߁߄، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄-߁߈߇߇، ߞߊ߬ ߝߊߕߏ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߇-߁߉߆߃ ߟߊ߫ ߞߟߌߝ߭ߋߟߊ߲߫.
߁- ߜߋ߬ߙߋ
ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߑߜߊ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄-߁߈߇߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫.
ߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ ߁߁ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߛߐ߬ߞߍ߬ߣߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߟߊ߬ ߕߊ߯ߟߌ ߘߊ߲߬ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߎߡߟߊ ߟߊ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߡߊ߬ ߞߟߌߝ߭ߋߟߊ߲߫.
߁߉߀߁ ߠߊ߫ ߸ ߜ߭ߊߙߍߕ ߊ. ߡߐߙߑߜ߭ߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߣߌ߫ ߞߙߊߟߌ߫ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬: ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߡߍߛߎ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߙߊߟߌ߫ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߬ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߝߙߋ߬ ߘߟߊ ߁߅߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߁߉߀߉ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ ߕߏ߲ߜߏ ߺ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߎ߫ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ : ߡߐߙߑߜ߭ߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߲߬ ߕߟߎ.
߁.߁ ߥߊߦߌ߲߫ ߢߊߘߐ
߁߉߁߂ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߸ ߡߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߢߊߘߐ ߘߌ߲ ߞߐ ߟߊ߫ : ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߜߏ߲ߜߏߘߏ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.
߁߉߁߄ ߠߊ߫ ߸ ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߑߜ߭ߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߎ߲ߢߊߘߐ ߕߊ߬ (ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߛߙߊߓߐߟߌ ߝߍ߬)، ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߢߊߘߐ ߞߏߛߐ߲߬.
߁߉߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߢߌ߲߫ ߢߊߘߐ ߦߌߘߞߊߟߌ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߡߐ߰ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߋߙߌߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߌ߲ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߞߑߟߌߝ߭ߋߟߊ߲߫ ߝߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߦߌ߫ ߢߊߘߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫.
ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߎ߲ߧߊߘߐ ߏ߬ ߕߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߘߐ߬ߖߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߞߟߌߝ߭ߋߟߊ߫ߵ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߏߤߌߦߏ߫.
ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߑߜ߭ߊ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊߘߐߝߏߙߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߥߊߦߌ߲ ߥߎߦߋ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߓߍ߯ ߡߊ߬.
߁.߂ ߟߐ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߟߊ߫ ߞߏߡߌ߲ߡߊ
߁߉߂߃ ߟߊ߫ ߸ ߡߐߙߑߜ߭ߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߟߊ߫ ߞߏߡߌ߲ߡߊ (ߛߌߢߊߟ ߘߑߊߙߍߕ ߏߕߏߡߊߕߌߞ) ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߡߊߕߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲߰ߛߏ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߝߙߋ߬ (ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߢߎߡߍߘߊ) ߡߊ߬ ߘߟߊ ߄߀ ߀߀߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫.
ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߦߏ߫: ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߸ ߞߣߊߘߊ߫.
ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߍߟߊ߫ ߞߐߡߌ߲ߡߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ (ߊߔߊߙߍߦ ߊ߬ ߛߌߢߏ߫ ߟߎ߳ߡߌߣߏ).
ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߑߜ߭ߊ߲߫ ߝߊߕߏ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫.


ߒߝߊ߯ߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߡߐߙߌ߬ ߝߏߘߋ߫  ߞߐ߲ߘ߬
ߡߐߙߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߫
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߐߙߌ߬....    Friday, October 14, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߍߞߎߘߊ߫ ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬.
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫