ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ
ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟
ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ ߘߐ߫.
ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ mbkaba
mbkaba ߓߟߏ߫ Thursday, February 4, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [0]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟

ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫. ߏ߬ ߖߊ߬ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߦߟߌߕߏߟߊ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬. ߞߏ ߛߊ߫ ߌ ߞߊߣߊ߫ ߓߣߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߯ ߝߘߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ﴿ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈ ߥߟߊ߫ ߇ ߟߋ߫ ߞߍ߬ߙߍ߫ ߝߍ߬﴾߸ ߏ߬ ߘߐ߫، ߦߴߊ߬ ߟߐ߫ ߞߏ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߌ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߌ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߞߘߐ ߞߣߐߟߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ (ߞߵߌ ߕߏ߫ ߝߎߥߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߞߎߘߊ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߘߐ߬ߡߊ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߘߊߴߊ߬ ߘߐ߫). ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߓߊߟߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߬.

 

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒߠߋ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߞߘߐ߫ ߓߊ߬ ؟

 

ߖߊ߬ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߦߴߌ ߗߍ߫ ߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߘߐ߫߸ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߢߎ߲߯ ߠߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߙߊߕߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߝߊ߫:

 

  • ߞߏߢߊߓߐߟߊ߲ (ߔߑߙߏߛߋߛߐߙ) ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߕߊ: ߡߍ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߦߋ߫ ߖߌߞߊߤߍߙߛ ߁ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫،
  • ߞߊ߲ߞߋ߫ ߦߟߌ ((RAM ou mémoire vive ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌߞߊߓߌߕ ߁ ߓߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߡߊߗߍߕߊ ߦߋ߫ ߃߂-ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߖߌߞߊߓߌߕ ߂ ߣߌ߫ ߆߄-ߡߊ (64bits) ߟߋ߬.
  • ߝߘߍ߬ ߜߍߟߍ߲ (ߘߌߛߞ ߘߎ߳ߙ) ߜߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߖߌߞߊߓߌߕ ߁߆ ߓߐ߫ ߣߌ߫ ߃߂-ߡߊ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߂߀ ߣߌ߫ ߆߄-ߡߊ ߟߋ߬.
  • ·         ߣߐ߬ߣߐ߬ ߔߊߔߘߊ (ߞߊߙߕ ߜ߭ߑߙߊߝߌߞ) ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߕߊ ߘߌߙߍߕ-ߌߞߛ߉ (DirectX 9)

 

ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊߖߌ߰

 

ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߘߌߣߍ߲߫ ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ߫ ߓߟߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߓߘߏ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߇ ߣߌ߫ ߈ ߣߌ߫ ߈.߁ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߝߌߛߙߌ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߕߊ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߌߟߋ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ (ߣߴߌ ߣߐ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߌ ߕߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.)

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߢߊߝߍ߬.

 

ߓߌߐߛ ߟߊ߫ ߥߟߌ߬ߟߌ߫ ߘߊߕߐߡߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲

 

ߝߏ߫ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߝߢߐߘߊ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߌ߬ DVD  ߣߌ߲߬ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߥߟߊ߫ USB ߢߌ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬. ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߕߐ߫ USB  ߕߊ ߝߊ߲߭ ߡߊ߬، ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߋ߫ ߦߋߕߐ߫ ߓߌߐߛ ߞߣߐ߫. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߓߌߐߛ ߞߣߐ߫ ߝߐߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫: périphérique amovible  ߥߟߊ߫  "Removable device"ߊ߬ߣߌ߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬...

ߢߊߦߌߘߊߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌߣߍ߲߫ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߬ ߘߐ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߢߊߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫: ߓߌߐߛ ߟߊ߫ ߥߟߌ߬ߟߌ߫ ߘߊߕߐߡߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ ߞߏ߫ ߛߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߥߟߌ߬ CD/DVD ߥߟߊ߫ ߝߍ߬ߕߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

 

ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ

 

ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߌ ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ߫ ߛߌߟߊ߫-ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ USB ߞߊ߲߬ ߓߊ߬، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ DVD ߞߊ߲߬ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫. ߊ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߊ߬ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߡߊ߬ ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߫ ߣߌ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬.

ߌ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊߥߟߌ߬ USB ߢߌ߲ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ DVD ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ISO ߞߐߕߐ߮ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߌ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬.

 instal_win10_1

 

ߌ ߘߌ߫ Suivant ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ Installer maintenant ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫

 instal_win10_2

ߌ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߟߊ߬ߘߌߢߍ߫ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐߗߍ߫ ߞߊ߬ Suivant ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

 instal_win10_3

ߌ ߛߊ߬ߥߏ ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏߕߎ߲߱ ߘߐ߫، ߢߣߊߕߊ߫ ߂ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߌ ߢߍ߫ ߦߊ߬߱. ߛߊ߲ߝߍߕߊ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ (ߝߢߐߘߊ ߡߍ߲ ߡߊߗߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ) ߟߏ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫. ߌ ߞߊߣߊ߬ ߏ߬ ߕߊ߬ ߘߋ߬߸ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ ߡߊߗߍ߫ ߝߘߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߞߘߐ ߣߴߊ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߎ߬ߡߍ ߝߌߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ ߞߎߘߊ ߡߊߗߍ߫. ߏ߬ ߘߐ߬ ߌ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߕߊ߬. ߖߋߣߌ߲߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌ ߓߟߏߝߋ߲ ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߙߐ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߡߍ߲.

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߣߍߣߍ߫ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߝߘߍ߬ ߝߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ ߥߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߊ߲ߞߋߒߕߊ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߂߲ ߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߘߌ߫:

 instal_win10_4

ߥߊ߲߬ߥߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߘߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߕߟߊ߫ ߁-ߔߋ߫ ߟߋ߬. ߣߴߌߟߋ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߌ ߦߴߌ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߍ߫ ߞߏߢߌ߬ߡߊ߬. ߌ ߞߊ߬ ߕߟߊ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߡߊߗߍ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߕߊ߬، ߞߵߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬. ߌ ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ߦߊ߫ (Formater) ߣߴߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲߫ ߕߍ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߝߋ߲-ߢ-ߝߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߏߛߌ߫.  ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ Suivant ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬:

 instal_win10_5

ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߓߊߓߌߟߊ ߞߊ߲߬:

 instal_win10_6

ߏ߬ ߓߊ߲ ߘߌ߫ ߥߛߎ߬ ߣߍ߲߫ ߕߊ߬

instal_win10_7

ߡߊ߬ߗߍߟߌ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫. ߘߊߞߎ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߓߊߖߎ ߟߋ߫ ߟߊߘߊ߲ ߘߌ߫. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߕߐߘߐߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߦߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߞߐߣߌ߲߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߥߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߡߎߣߎ߲ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߝߐߝߣߊߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߛߞߍ߬ߡߌߛߞߍ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫. ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߟߊ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ Utiliser la configuration rapide ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ :

 instal_win10_8

ߥߊ߲߬ߥߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ Moi ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߣߴߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߟߋߓߊ߮ ߟߋ߬.

 instal_win10_9

ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߌ ߘߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߡߌߞߑߙߏߛߐߝߕ ߝߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߤߐߕߡߍߟ (Hotmail) ߥߟߊ߫ ߎߕߟߐߞ (Outlook) ߥߟߊ߫ ߟߊߦߌߝ߭ (live.com) ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߌߞߑߙߏߛߐߝߕ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߌ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߦߊ߬ߥߎ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߕߊ ߟߎ߬. ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߣߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߂߲ ߘߐ߫. ߞߊ߬ Se connecter ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬.

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ: ߌ ߓߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫. ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߫ ߹ ߌ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍ߲ߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߖߐ߫߸ ߌ ߦߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬. ߌ ߕߍ߫ ߝߏߛߌ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫.

 instal_win10_10

ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ignorez cette étape ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߖߊߕߋߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߇ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߟߊߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫: ߌ ߘߴߌ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߝߟߐ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߌ߲߬ߟߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߴߌ ߦߟߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߞߐ߫ ߣߴߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߟߊ:

 instal_win10_11

ߣߴߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏߘߏ߫ ߕߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߐ߭ ߓߟߏߕߎ߲߰.

ߛߌߛߍ߲߬ ߛߊ߫߸ ߡߌߞߑߙߏߛߐߝߕ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߏ-ߝߙߍߕߍ ߘߏ߫ ߟߊߓߊ߯ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߞߣߐ߫، ߞߏ ߛߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍ߲ߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊߡߍߣߍ߲ߞߏ-ߟߊߡߍߣߍ߲ߞߏ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߘߐߛߣߐߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ envoyez moi un code confidentiel ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:

 instal_win10_12

ߌ ߘߌ߫ ߘߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬:

 instal_win10_13

ߥߊ߲߬ߥߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߙߐ߲ ߘߌ߫. ߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ One drive ߟߊߞߏ ߡߊ߬. ߌ ߕߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬. ߌߟߋ ߦߋ߫ Suivant ߠߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߢߍ߫.

 instal_win10_14

ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫ ߠߟߌ߬. ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߞߣߐ߫ ߹

 instal_win10_15

ߌ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫. ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߹

 

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߞߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫

 

 

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
» ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߞߕߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫.

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬.... ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߵߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߢߊ.... ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߟߌߓߙ ߏߝߌߛ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߌ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߌߞߏ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ. ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬.... ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟               ߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲߫ ߙߎߕߋߟߌ ߘߐߞߏ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ.... ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫