ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ
ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟
ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߡߊߞߍ߫ ߌ ߞߎ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫.
ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ mbkaba
mbkaba ߓߟߏ߫ Thursday, February 4, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [0]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟

ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߡߊߞߍ߫ ߌ ߞߎ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫. ߊ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߍߦߙߐ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߒߞߏߟߊ߲ߜߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߑߙߏߡ ߦߋ߫ ߏ߬ ߛߏ߯ߓߊߟߊ߲߫ ߒߞߏߟߊ߲ߜߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߊ߲߬ߣߌ߫ ߊ߬ ߟߊߥߙߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߝߙߋߞߋ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߛߋ߲߬ ߘߐ߫، ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍߞߌߦߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

 

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߡߊߗߍߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߓߟߏ߫ ߝߢߐߘߊ ߞߊ߲߬.

 chrome_nko1

ߝߙߋߞߋ ߣߌ߲߬ ߝߎߙߋ߲ߢߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߃ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߌߣߌ߲߫ ߓߟߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫.

 chrome_nko2

ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߥߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߝߎߟߋ߲߫. ߞߟߐ߬ ߓߊ߯ߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:

 chrome_nko3

ߏ߬ ߓߊ߫ ߟߊߞߊ߬ ߌ ߘߌ߫ ߞߐߜߍ ߏ߬ ߛߝߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߖߎ߬ߞߘߐ߫. ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߬ߞߌ߲߬:

 chrome_nko4

ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫، ߊ߬ ߘߌ߬ ߟߐ߬ߥߟߊ ߕߐ߭ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߌ ߘߴߊ߬ ߛߝߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߖߏ߫ ߓߊ߫ ߛߋ߫ Contenu Web ߡߊ߬. ߦߏ߫ ߌ ߢߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ ߖߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߌ ߘߌ߫ Personnaliser les polices ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:

 chrome_nko5

ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߊ߬ ߛߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ ߖߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߊ߬ ߌ ߢߍ߫. ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߞߐ߬ߙߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬. ߌ ߘߌ߫ Ebrima ߕߊ߬ ߄ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ Unicode (UTF-8) ߕߊ߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬  ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:

 chrome_nko6

ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ ߖߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫߸ ߦߴߌ ߘߐߖߊ߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߢߊ ߡߊ߬. ߌ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ OK  ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:

 chrome_nko7

ߌ ߓߊ߫  ߘߌ߯ ߏ߬ ߘߐ߬߸ ߌ ߟߊ߫ ߜ߭ߎ߯ߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߓߘߊ߫ ߛߐ߲߬ ߠߋ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫. ߌ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߢߊߓߐߟߌ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߍ߫.

ߊ߬ ߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߝߟߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߐ߱ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫:

 chrome_nko8

ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫. ߌ ߓߘߴߌ ߘߐߖߊ߬ ߹

 

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
» ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߞߕߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫.

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫. ߏ߬....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫