ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ - ߝߊ߬ߛߏ
ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫
ߟߌߓߙ ߏߝߌߛ ߡߊߗߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߟߏ߫ Monday, February 22, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [2]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫

ߟߌߓߙ ߏߝߌߛ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߌ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߌߞߏ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ. ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫. ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫: ߥߐߘߎ߸ ߍߞߑߛߍߟ߸ ߔߥߊߔߐߍ߲ߕ߸ ߊߞߑߛߍߛ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬.

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫

ߌ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߡߊߗߍ߫.

ߣߴߌ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߬ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ LibreOffice 5.0. ߌߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߦߟߍ߬.

ߌ ߓߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߫. ߌ ߘߴߌ ߢߣߊߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߌ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ߬ߞߏ ߡߊ߬. ߟߥߊߟߌߟߊ߲߫ ߆ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߵߊ߬ ߟߊ߫: ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫. ߌ ߘߴߏ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߫.

߁. ߝߟߐߡߊ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߘߏߞߎߡߍ߲ߕ ߥߑߙߊߌߕߊ߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߌߞߏ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ ߕߊ߫ ߥߐߘ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

߂. ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ ߘߐ߬ ߓߊ߰ߙߊ߬ ߝߋ߲ ߠߋ߲߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߊߟߞ ߛߔߑߙߌߘߑߛ߭ߌ߯ߕ. ߏ߬ ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ ߟߊ߫ ߍߞߑߛߍߟ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

߃. ߛߓߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߌ߲ߔߑߙߍߛ ߔߑߙߋߖ߭ߍ߲ߕߊߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߦߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲. ߊ߬ߟߋ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ ߟߊ߫ ߔߥߊߔߐߍ߲ߕ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

߄. ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ ߦߋ߫ ߘߑߙߊߥ ߘߑߙߊߥߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߕߏ ߜ߭ߊߟߋߙߌ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߡߊ ߘߌ߫.

߅. ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊߕ ߝߐߡߎߟߊ. ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߛߓߍߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߍߞߑߛߍߟ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

߆. ߥߙߐߣߊ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊߓߘߐ ߓߊ߯ߙߊߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߊߖ߭ ߘߕߊߓߊߖ߭. ߏ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ ߟߊ߫ ߊߞߑߛߍߛ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߞߟߐߜߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߡߊ߫ ߣߌ߲߬. ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬.

 

 

ߏ߬ ߟߋ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߘߌ߲߬:

 

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ߓߟߏ ߡߊ߬. ߌ ߘߌ߫ ߞߍߞߌߦߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫:

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ: ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߌߓߙ ߏߝߌߛ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲߬-ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߣߵߌ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߡߌ߬ߣߊ߬. ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߍ߬ ߞߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߟߊ ߞߣߐ߫.

߁. ߌ ߘߌ߫ (outils (tools ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫.

 

ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߥߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫. ߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߝߟߍ߫ ߞߊ߬( ...options... (options ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫.

 

ߝߢߐߘߊ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߕߐ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ (Paramètrs linguistiques (Language Settings ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߟߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߕߐ߬ߡߊ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߊ߬ ߞߐߝߍ߬. ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߛߙߍߘߍ ߟߊߝߎߟߋ߲߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߐ߬ ߓߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫:

 

ߊ߬ ߞߣߐ ߛߙߍߘߍ ߏ߬ ߓߊ߫ ߟߊߓߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ (Langues (Languages ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫. ߏ߬ ߟߋ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߟߐ߬ ߓߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߬:

 

ߌ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߕߍߡߊ߫ ߝߊ߲ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐߗߍ߫ ((Mise en page de texte complexe (CTL) (complex text layout (CTL ߞߕߐ߫߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐߗߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬. ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬:

 

ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߌ߫߸ ߌ ߘߌ߫ OK ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫.

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߲߬ ߞߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߝߍ߲߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ߜߍߘߊ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫:

ߌ ߘߌ߫ (Affichage (View ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫.

 

ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߌ ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ (Barres d'outils (Toolbars ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߏ߫ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߫ . ߌ ߖߌ߰ ߝߴߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ (...Personnaliser… (Customize ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫.

 

ߝߢߐߘߊ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ (Barres d'outils (Toolbars ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߛߊ߲ߝߍ߲߬߸ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲߫ ߝߟߐ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߖߌߦߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫. ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߐ߬ ߓߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐߣߌ߲߬.

 

ߌ ߓߴߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ Standard ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߘߌ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߏ߫ ߟߊߝߎߟߋ߲߫. ߌ ߘߌ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ (Formatage (Formattig ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߕߊ߬. ߦߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬:

 

ߌ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߌ ߘߌ߫ ߖߌ߰ ߏ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫߸ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߡߌߣߌߣߍ߲߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߖߌߦߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߝߊߕߊ߯ߡߊ߫.

 

ߛߙߍߘߍ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ De gauche à droite ߣߌ߫ De droite à gauche ߢߌߣߌ߲߫. ߊ߲߬ߞߌߟߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ Left-To-Right ߣߌ߫ Right-To-Left ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߗߍ߫߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߗߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ OK ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬. ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬:

 

ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ߝߍ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߎߡߊ߲ߝߍ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߏ ߢߊߓߐ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫. ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߫ ߖߌ߲߬ߦߊ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬:

 

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߦߊ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߝߌ߬ߘߌ ߘߐ. ߊ߲ ߣߐ߰ ߓߊ߯ߙߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߣߴߌ ߓߊ߲߫ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫.

ߊ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߣߌ߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ-ߘߐ߬ߛߙߋ߬߸ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߞߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫:

ߌ ߘߌ߫ Format ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫

 

ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߥߟߊ ߡߍ߲ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ (...Caractère… (Character ߘߌ߫. ߞߟߐ߬ ߓߊ߯ߡߊ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬:

 

ߝߢߐߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߌ ߘߌ߫ Police (Font) ߣߌ߫ (Langue (Laguage ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߬ Ebrima ߣߌ߫ N'ko ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ Police de scrpts complexes ߖߎ߬ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߖߊ߲߬ߕߏߒ߬ߘߐ߬ ߜߍߟߍ߲: Police (Font) ߣߌ߫ (Langue (Laguage ߝߌ߬ߟߊ߫-ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.

 

ߌ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߌ ߘߌ߫ OK ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫

 

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߌ ߞߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߫ ߘߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߌߣߌ߲ ߠߋ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߎߡߊ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬:

 

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߖߌߦߊ ߣߌ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߞߵߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߟߐ߬ߥߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫.

 

ߌ ߞߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߝߊߣߊ߲߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ Ebrima ߥߟߊ߫ DejaVu Sans ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

 

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߊߟߴߊ߬ ߖߐ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊߟߤߊߛ. ߟߌߓߙߎ ߏߝߌߛ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߟߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫....    Monday, May 30, 2016  
ߛߌ߬ߟߊ ߊߟߤߊߛߊߣ
ߛߌ߬ߟߊ ߊߟߤߊߛߊߣ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ .ߒ ߦߋ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߣߌ߫ ﴿ߟߌߓߑߙߎ ߏߝߌߛ﴾ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߊߘߑߙߏߌߘ ߟߊ߫؟ ߣߌ߫ ߍ߲ߤߍ߲߭ ߖߌߡߊ߲߬ ߸ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߌ߬ߟߊ....    Monday, May 30, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߦߙߏߌߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߡߊߗߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲߫....   ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߥߌߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߡߊߗߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬. ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯.... ߒߞߏ ߟߊߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߟߋ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ Gboard ߘߐ߫. ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.... ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬.... ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߯ߣߍ߲߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߠߊ߫. ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߛߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߌ ߓߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫