ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߛߌ߲ߘߌ߫؟ - ߝߊ߬ߛߏ
ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߛߌ߲ߘߌ߫؟
ߜ߭ߏߕߑߟߌߦߍߓ ߘߍߡߑߟߍߙ
ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߛߌ߲ߘߌ߫؟ ߒߝߊ߯ߟߌ߬
ߒߝߊ߯ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ Saturday, August 13, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [5]
ߟߐ߲ߞߏ [2]

ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߜ߭ߏ߫ߕߑߟߌߦߍߓ ߘߍߡߑߟߍߙ߸ ߊߟߌߡߊ߲ߞߊ߫ ߗߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߗߋߥߎ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߟߊߘߊ߲߫ ߦߙߌ ߘߐ߫ ߁߈߈߅ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌߘߐ߫ ߖߌߥߎߡߊ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߔߏߔߏ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߔߏߔߏ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߔߏߔߏ ߏ߬ ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߞߊߙߑߟ ߓߍߣ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫، ߜ߭ߏߕߑߟߌߦߍߓ ߘߍߡߑߟߍߙ ߣߌ߲߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߈߃߃ ߟߊ߫.

 

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫؟

ߜ߭ߏߕߑߟߌߦߍߓ ߘߍߡߑߟߍߙ

ߔߏߔߏ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߕߑߟߌߦߍߓ ߓߟߏ߫

 

ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߣߌߘߐ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊߙߑߟ ߓߍߣ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫، ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߫ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߕߴߛߋ߫ ߥߙߎߞߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߐ߫߸ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߝߣߊ߫ ߕߴߛߋ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߞߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯߸ ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߞߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߕߴߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߐ߫ ߕߋ߲߬، ߦߏ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߬ ߓߙߎߘߍ߮ ߡߊߝߟߍ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߕߊ ߣߌ߫ ߖߌ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߓߍߘߋ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߊ߬ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߞߊ߬ ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߞߎߡߊߘߏ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬߸ ߞߏ߫: ߞߣߐ߬ ߞߙߎ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߐ߲߹ ߌ ߡߴߏ߬ ߞߎߡߊ ߕߐ߭ ߕߊ߯ߕߐ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫؟

ߒߝߊ߯ߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߓߟߏ߫.

 

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߦߎߓߊ߬ ߖߌ߯ ߞߋߕߊ߬
ߦߎߓߊ߬ ߖߌ߯ ߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߎߢߊ ߓߍ߯ ߓߌ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߟߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ ߘߐ߫
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߦߎߓߊ߬....    Friday, November 11, 2016  
moussa
moussa Valencia nko
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ moussa     Wednesday, November 9, 2016  
ߌߛߊ ߡߊ߬ߟߋ
ߌߛߊ ߡߊ߬ߟߋ ߞߎ߬ߣߊ߬ߝߏߣߌ߲ ߖߊ߯ߓߊߕߐߡߊ
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߌߛߊ ߡߊ߬ߟߋ    Tuesday, November 8, 2016  
ߡߐߙߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߡߐߙߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊ߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ߝߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߏ ߟߋ߬ ߢߊ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߲
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߐߙߌ߬....    Friday, October 14, 2016  
Alpha Ahmed FOFANA
Alpha Ahmed FOFANA ߌ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߹
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Alpha....    Wednesday, August 17, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߙߜ߭ߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߢߊߘߐ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߱ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߃-߁߉߁߄، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄-߁߈߇߇، ߞߊ߬ ߝߊߕߏ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߇-߁߉߆߃ ߟߊ߫ ߞߟߌߝ߭ߋߟߊ߲߫. ߁- ߜߋ߬ߙߋ ߜ߭ߊߙߍߕ.... ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫. ߏ߬....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫