ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ
ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟
ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߟߏ߫ Thursday, May 5, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [7]
ߟߐ߲ߞߏ [2]

ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟

ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߌ ߡߙߌߦߊ ߟߴߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫. ﴿ߊ߬ ߝߐ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߘߌ߬؟ ߒ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߓߊ߰ ߒ ߧߴߊ߬ ߖߛߐ߫ ߝߟߐ߫ ؟ ߥߟߊ߫ ߒ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߛߐߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߢߊߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒ ߓߟߏ߫ ؟ ﴾. ߖߊ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫.

ߖߛߐߞߏ߫ ߝߟߐ ﴿%߅ ߞߛߊߞߊ

ߊ߬ ߕߍ߫ ߌߞߏ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ﴿ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߞߊߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߖߛߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߵߊ߬ ߖߛߐ߫߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫﴾߸ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ﴿ߞߊ߬ߛߌߦߊ=Nickel﴾. ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߕߘߍ߬ ߞߍߢߊ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬߸ ߛߋ߲ߞߏߟߊߘߐߦߊ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬. ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߢߎߡߍߘߊ߯ߡߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߓߊߘߐ (Lithium) ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߖߛߐߟߌߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߟߎ߬ ߞߎߘߊ. ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߦߙߐ ߦߋ߲߬߸ ߤߊ߬ߟߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߖߛߐ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߖߛߐ ߖߌ߰ ߘߊ߫ %߅ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ %߅ ߏ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߝߋߎ߫. ߣߴߏ߫ ߕߍ߫߸ ߕߊ߫ ߘߛߍ ߘߌ߫ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߞߊߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߏ߫ ߕߊ ߕߐ߭ ߓߊ߫ ߕߏ߫ %߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߊ߬، ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߖߛߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߭. ߏ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߛߴ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߙߏߞߏߛߎߡߊ߲߫ (ߞߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲߫ ߛߊ߲ߘߐߘߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߊ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰) ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߘߊ ߛߋߞߏߦߊ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߐ߲߫. ߣߴߊ߬ ߞߎߘߡߊ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߛߐߟߌ߫ ߢߊ ߏ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߞߘߐ߫ ߛߎ߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫.

ߢߎߡߍߘߊ߮ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߕߍߟߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫

ߣߌ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߝߟߐ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫߸ ߡߐ߱ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߖߛߐߓߐ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫ ߝߋߝߋߎ߫ (%߅) ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߖߛߐ߫ ߟߊ߫، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߖߛߐ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߫ ߝߊ߫ (%߁߀߀). ߞߍߢߊ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬ߦߊ߬ (Nickel) ߢߎߡߍߘߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬. ߓߌ߬ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߓߊߘߐߡߊ (Lithium) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏߦߊ߫ %߄߀ ߣߌ߫ ߈߀ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߦߏ߫  csmonitor ߗߍߦߙߐ ߦߴߊ߬ ߢߊߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߕߊߘߊ߯ߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ (Cadex Electronics)، ߕߍߟߊߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߋ߫ ߓߟߏߡߦߊ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߝߊߣߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߖߛߐ ߡߊ߬ ߝߏ߫ %߁߀߀߸ ߥߟߊ߫ ߖߛߐߓߐ ߡߊ߬ ߝߏ߫ %߀. ߌ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߫߸ ߓߊߏ߬ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߖߛߐߓߐ ߛߐ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߭߸ ߏ߬ ߡߊߢߌ߲߬، ߊ߬ ߕߌ߯ߕߌ߯ ߘߐ߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߞߘߐ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߛߐߙߐ߲ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫.

ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߌ ߓߟߏ߫߸ ߦߴߊ߬ ߖߛߐ߫ ߛߐ߲߬ ߣߵߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߖߌ߰ ߘߊ߫ %߄߀ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߖߛߐ߫ ߌ ߞߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߝߊ߫ ߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ %߈߀ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߏ߫ ߖߛߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߣߐ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬، ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߌ ߞߊߣߵߌ ߛߘߵߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߏ ߡߊ߬ ߖߛߐ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߬ߘߌ߰ߟߌ߬ߓߊ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߦߏ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߎ߬. ߓߊߏ߬ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߖߛߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߦߊ߫ ߟߊ ߟߋ߬، ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬. ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߖߛߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߝߊߘߌ߲߬ߧߊ ߟߊ߫.  ߌ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߕߘߊ ߡߊ߬.

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ؟

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߞߣߐ߬߸ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߟߊߦߊ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߛߎߡߦߓߊ ߝߊߣߊ߲߫ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫. ߞߏߣߌ߲߬ ߛߎߡߦߊ߫ ߞߛߊߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߍ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߞߊ߮ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߛߎߡߦߊ߫ ߛߎ߮ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߣߍߣߍ ߡߍ߲ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ °߀ ߘߎ߰ ߟߊ߫). ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߦߙߐ ߓߍ߲߬ °߀ ߣߌ߫ °߂߅ ߕߍߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫. ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߡߊ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߖߛߐߓߐߣߍ߲ ߕߏ߫ ߝߏߦߊ߲߫. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߍ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߓߊߏ߬ ߕߊ߫ ߘߛߍ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߏߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߦߊ߬. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߛߐߣߍ߲ߓߊ ߕߏ߫ %߁߀߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߡߊ߲ߘߌ ߘߐ߫. ߞߐߕߊ߲ ߞߊߓߏ߲߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߞߣߐ߫. ߣߴߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߘߌ߫ ߡߊߥߙߍߥߙߍ߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ %߄߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬. (ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߌ߫ ߖߛߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߁߀߀% ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߎߡߊ، ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߛߐߓߐߣߍ߲ߓߊ߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߌߞߍߘߌߞߍ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߢߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫).

ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߕߙߏߞߏ ߡߌ߬ߣߢߊ߬ ߢߎߡߊ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. ߡߐ߱ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐߞߙߊ߲߬ ߞߏ߫ ߛߴߌ ߞߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫.

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
M'mah
M'mah N'ko sebedenwala
 1 Month ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ M'mah    Saturday, February 10, 2018  
ߟߊ߲߬ߛߋ߬ߦߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫
ߟߊ߲߬ߛߋ߬ߦߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߌ ߞߎ߬ߟߎ߲߬ߖߋ߬ ߘߏ߲߯߸ ߌߟߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߤߏߞߌߡߊ߫
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߟߊ߲߬ߛߋ߬ߦ....    Friday, May 6, 2016  
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߛߋ߫
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߞߊ߬ߙߌ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߕߊߘߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߙߋ߬ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊߘߊ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߊ߬ ߖߛߐ߸ߊ߲ ߢߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߘߊ߮ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲....    Thursday, May 5, 2016  
ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ ߖߊ߬ߣߍ߬
ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߞߓߊ߬.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ....    Thursday, May 5, 2016  
ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫
ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߘߏ߲߯߹߹߹
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߌ߯ߓߊ߫....    Thursday, May 5, 2016  
ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߋߋ߬ߝߎ߫
ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߋߋ߬ߝߎ߫ ߞߓߊ߬ߞߍ߸ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߣߝߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬߹ߊߟߊ߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߥߊ߫ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯߹ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߢߍ߫،ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫،ߊߟߊ߫ ߦߴߌ ߢߐ߲߱ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߊ߲ ߖߌ߰ ߘߐ߫،ߞߵߊ߲ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߣߐ߰ߦߴߊ߲ ߢߍ߫ ߘߏ߲߯߹߹߹ ߌ ߖߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߞߓߊ߬.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߌ߯ߓߊ߫....    Thursday, May 5, 2016  
ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ−ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫
ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ−ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߍ߰ߣߍ߯ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߕߊߘߊ߮ ߘߌ߫ ߌ ߓߟߏ߫. ߞߓߊ߬ߞߍ߸ ߌ ߖߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߞߓߊ߬߹
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߏ߬ߟߏ....    Thursday, May 5, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ.... ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߡߊߞߍ߫ ߌ ߞߎ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫. ߊ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߍߦߙߐ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫.... ߒߞߏ ߟߊߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߟߋ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ Gboard ߘߐ߫. ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.... ߕߍߞߑߣߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߭ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߆.߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ .... ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟               ߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲߫ ߙߎߕߋߟߌ ߘߐߞߏ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫