ߒߞߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ - ߝߊ߬ߛߏ
ߒߞߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ
ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫
ߒߞߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߟߏ߫ Thursday, July 28, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [3]
ߊ߲ߘߙߏߌߘ [3] » ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߒߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ N'ko calculatrice ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬/ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇/ ߂߀߁߆، ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߊߦߌߝߏߣ [ ߊߔߑߟߎ߫ ] ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐ߫، ߕߏ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߛߏ߯ߙߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߬ߓߐ߬ߟߊ߲ ߖߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

 

 

ߏ߬ ߓߐߞߏߣߊ߲߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊߖߌ߰߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߔߑߟߋߦߌ߫ ߛߑߕߐ߯ߙ ߞߣߐ߫߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߛߓߟߍ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ N'ko calculatrice﴾  ߔߟߋߑߦߌ߫ ߛߑߕߐ߯ߙ ߘߌߣߊ߬ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߃ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߘߴߌ ߡߊ߬߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߭ ߟߋ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬.  ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲ ߠߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬ 

 

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߡߐߙߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߡߐߙߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߢߊ߯ߟߋ߲߫ ߝߋߎ߫߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߐߙߌ߬....    Tuesday, October 4, 2016  
ߝߏߘߋ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫
ߝߏߘߋ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߱ߙߊ߫ ߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߡߊ߬ߞߊߘߊ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ߫ ߟߋ߬߹
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߏߘߋ߫....    Sunday, August 7, 2016  
ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫
ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫ ߒߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߊ߲߬ߞߏ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߌߦߴߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߊߟߊߡߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߢߍߓߌߟߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍߟߌ ߡߊߘߍߡߍ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍߕߏ߫
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߎߛߎߡߊߣߌ߫....    Thursday, July 28, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬.... ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߸ߣߵߌ ߦߵߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߋߓߙߌߡߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߕߏߛߊ߲-ߒߞߏ. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰.... ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߜߍߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߕߐ߮ ߞߍ ߟߊ߫ ߊߘߊߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߟߊߘߌߦߊߒߢߍ ߝߍ߬..... ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߦߙߏߌߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߡߊߗߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲߫.... ߕߍߞߑߣߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߭ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߆.߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫