ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߡߊߗߍ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ - ߝߊ߬ߛߏ
ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߡߊߗߍ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߡߊߗߍ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߟߏ߫ Saturday, May 28, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [5]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߊߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬. ߓߐߞߏ ߄.߄ ߣߌ߫ ߓߐߞߏ߫ ߅ ߣߌ߫ ߅.߁ ߠߎ߬. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߜߋ߬ߋߟߋ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒߠߋ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߟߐ߲߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߌ ߕߊ ߟߊ߫. ߣߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ.

ߖߊ߬ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߥߴߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߢߊߓߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐߞߐߊ߲߫ ߛߎߝߘߍ ߟߎ߬ ߡߊߗߍ߫ ߟߊߘߤߊ߬. ߞߵߏ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐߗߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬

 

ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߠߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߗߍ߫. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߠߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫.

ߏ߬ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߥߴߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߢߊߓߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫. ߖߌ߬ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߟߐ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߌ ߘߌ߫ ߔߙߊߡߍߕߙ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫

 

ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߊߝߌߛ߭ߊߖ߭ ߕߊ߬

 

ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߔߏ߬ߟߌߛ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫

 

ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏߕߌߡ (FassoTimes (myFont)) ߕߊ߬.

 

ߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ Oui ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߠߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߌ ߞߎ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߌ ߞߎ߲߬.

 

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
aboubacar
aboubacar Je veux le cod d'instalation de clavier n'ko
 3 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ aboubacar    Sunday, December 24, 2017  
oumar
oumar ߛߋߡߊߙߌߕߌߝߐ߲ߣ ߜߋ߲ߟߋߜ߲ߟߋ
 11 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ oumar    Friday, May 5, 2017  
kamanjan
kamanjan Kan'kosebesenwalalajin'kun
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ kamanjan    Saturday, October 15, 2016  
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߊߟߴߊ߬ ߖߐ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߟߊߕߌ߮. ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߢߌ߲ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߎ߬ߢߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫....    Monday, June 20, 2016  
'asߛߟߊߕߌ߮ ߛߌ߬ߟߊ ߓߊ߬ߕߎ߰ߣߍ
'asߛߟߊߕߌ߮ ߛߌ߬ߟߊ ߓߊ߬ߕߎ߰ߣߍ ߞߊߙߊ߲߬ߡߐ߯߸ߖߐ ߦߴߊߟߎ ߡߊ߬، ߞߵߊߟߎ ߝߏ߬ ߊߟߎ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊߟߊ߲ߒߞߋ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ ߧߋ߫. ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߣߌ߲߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߏߣߌ߲߬، ߒ ߞߊ߬ ߞߟߐ߬ߛߌ ߏ߭ ߟߋ߬ ߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ﴿ߋߔߍߛߍ߯ߙ﴾ߞߏߣߌ߲߬. ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߝߙߍߕߍ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߥߊ߬ߟߊ ߖߌ߯ߘߌ، ߊ߬ ߛߊ߲ߝߍ߬߸ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬߷
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ 'asߛߟߊߕߌ....    Saturday, June 18, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߯ߣߍ߲߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߠߊ߫. ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߛߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߌ ߓߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬.... .nko_sebesen { -moz-box-shadow: 0px 10px 50px -16px #276873; -webkit-box-shadow: 0px 10px 50px -16px #276873; box-shadow: 0px 10px 50px -16px #276873;.... ߕߍߞߑߣߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߭ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߆.߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ .... ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟               ߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲߫ ߙߎߕߋߟߌ ߘߐߞߏ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ.... ߙߜ߭ߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߢߊߘߐ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߱ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߃-߁߉߁߄، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄-߁߈߇߇، ߞߊ߬ ߝߊߕߏ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߇-߁߉߆߃ ߟߊ߫ ߞߟߌߝ߭ߋߟߊ߲߫. ߁- ߜߋ߬ߙߋ ߜ߭ߊߙߍߕ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫