ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫ - ߝߊ߬ߛߏ
ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫
ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߟߏ߫ Saturday, May 28, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [14]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߯ߣߍ߲߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߠߊ߫. ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߛߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߌ ߓߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߢߍ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߌ ߢߍ߫. ߣߴߌ ߡߊ߬ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߍ߲߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߓߍߟߌ ߝߘߏ ߘߐ߫. ߞߎߡߊߘߋ߫ ߥߊ߯ ߆߈ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ߫.

ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏߦߊ߫ ߛߊ߲߫ ߞߎߘߊ ߦߋ߫ ߌߣߌߞߐߘ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

  • ߘߊ߲ߕߦߊߟߊ߲ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲. ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߐ߮ ߦߴߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬:  ߞߊ߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ ߕߐ߬ߡߊ߬ߛߙߋ߫، ߣߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬:  ߞߊ߬ ߞߌߘߊ ߕߐ߬ߡߊ߬ߛߙߋ߫.
  • ߘߙߐߡߍ ߥߟߊ߫ ߘߟߊߛߌ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊߘߌ߫ ߘߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߲߬ ߘߌ߫. ߦߏ߫ ߌ ߓߊ߫ ߝߐ߫ ߛߍ߲ ߞߏ߫ ߘߙߐߡߍ߲߫ ߕߊ߲߫. ߘߙߐߡߍ ߘߌ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬: ߁߀.
  • ߕߊߡߊ߲ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊߘߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߛߓߍߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߙߏߞߏ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߝߟߐ߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߞߎߘߊ ߡߊߗߍ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߏ߬ ߘߴߊߟߎ߬ ߦߋ߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߗߍ߫߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߖߌߖߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߝߊߣߊ߲߫ ߡߊߗߍ߫. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߝߟߐߡߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߤߊߌߝߐ߲ߕ ߛߌߟߊ ߝߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߥߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߍߢߊ ߦߋ߫. ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰.

ߣߴߌ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫. ߘߎ߰ߟߊ߬ ߖߌߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߍߢߊ ߦߋ߫.

ߕߌ߲ߕߊ߲ ߥߎߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߌ ߦߴߏ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫.

 

ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐߗߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߢߍߝߍ߬

 

ߞߊ߬ OK ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫

 

ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߐߗߍ߫ ߕߊ߲߬

 

ߏ߬ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫߸ ߌ ߘߴߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߊ߬

 

ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߌߞߐ߫

 

ߊ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬.

 

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
alhassane diakite
alhassane diakite foli ni barkabo
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ alhassan....    Saturday, April 15, 2017  
ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߊ߬ߙߊ߬߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߊ߬ߙߊ߬߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߥߢߊ߫ ߘߌߦߊ ߛߊ߯߹
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲....    Wednesday, November 16, 2016  
adama traore
adama traore nko manden
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ adama traore    Thursday, October 6, 2016  
ߊߟߌߝߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߝߏߝߣߊ߫
ߊߟߌߝߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߝߏߝߣߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߢߊߞߝߊ ( ߝߋߛߵߓߎߞ) ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߘߐ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߖߊߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߎߣߎ߲߬ ߟߊ߲߬ߛߙߊ ߛߊߟߌ߫ ߞߐ߫ ߒ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߓߍ ߘߏ߫ ߓߌߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߌ߬ߕߙߌ߫ ߞߐ߫ ߒ ߡߴߏ߬ ߦߋ߫߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߋ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊߜߍ߲߫ ߏ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߙߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߓߞߊߙߌ߫. ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫߹
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫....    Friday, June 3, 2016  
ߊߟߌߝߊ߫ ߕߊ߲߬ߕߊ߫߫߫ ߝߏߝߣߊ߫
ߊߟߌߝߊ߫ ߕߊ߲߬ߕߊ߫߫߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߹ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߢߍߓߌߟߊ߫ ߘߌ߫߫ ߌ ߘߍ߬ߡߍ߲ߠߌ߫ ߞߣߐ߫ ߡߊ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߡߊߗߍ߲ ߊ߲ ߣߊ߫ ߗߍߡߐ߯ ߓߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߋߕߏߖ߭ߍߛ ߞߣߐ߫.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫....    Wednesday, June 1, 2016  
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫،ߓߊ߯ߙߊ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߋߎ߫߹
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߡߊ߬ߘߎ߫....    Tuesday, May 31, 2016  
Sacko
Sacko Je souhaite changer mon clavier
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Sacko    Monday, May 30, 2016  
ߛߌ߬ߟߊ ߊߟߤߊߛߊߣ
ߛߌ߬ߟߊ ߊߟߤߊߛߊߣ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ ߓߍ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߯߸ߌ ߞߓߊ߬
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߌ߬ߟߊ....    Monday, May 30, 2016  
ߡߊ߲߰߭߭ ߛߎ߲߬ߖߊ߬ߕߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫
ߡߊ߲߰߭߭ ߛߎ߲߬ߖߊ߬ߕߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߌ ߞߊߡߊ߬ߙߊ߬
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߰߭߭....    Monday, May 30, 2016  
ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊ߯ߙ ߞߊ߬ߓߊ߫
ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊ߯ߙ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߘߏ߲߯ . ߌ ߖߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫....    Sunday, May 29, 2016  
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ߐߡߐ߰ ߊߟߌߝߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߘߣߐ߫. ߡߍ߲ߡߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫....    Sunday, May 29, 2016  
ߊߟߌߝߊ߫ ߕߊ߬ߘߏ߬ߕߊ ߝߏߝߣߊ߫
ߊߟߌߝߊ߫ ߕߊ߬ߘߏ߬ߕߊ ߝߏߝߣߊ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߊߘߙߏߦߌߘߌ ߓߐߞߏ ߖߋߟߌ ߣߊ߲ ߠߊ߫?
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫....    Sunday, May 29, 2016  
ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫
ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߓߘߍ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ ߠߎ߬ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߫߹ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ߺߊ߯ ߡߐߣߍ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲numéro du modèle: itel it 1406ߟߊ߫ ߝߋߎ߫߸ ߡߍ߲ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ ߦߋ߫: ߄.߄.߂ ߘߌ߫߸
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߎߛߎߡߊߣߌ߫....    Saturday, May 28, 2016  
ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ ߖߊ߬ߣߍ߬
ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߸ߊߟߎ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߣߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߋ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߸ ߒߠߋ ߣߌ߲߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߫ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲߬ ߒߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ ߖߊ߫ ߛߊ߬ߓߎ߬ ߟߊ߸ ߏ߬ ߘߐ߬ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߝߏ߬ߟߌ߫ ߞߐ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߬ ߞߏ߫: ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬߸ߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߊ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߬.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ....    Saturday, May 28, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߝߢߐߘߊ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ߫ ߂ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߡߊ߬، ߗߋߘߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߋߟߊ߲߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߜߘߍ߫.... ߒߞߏ ߟߊߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߟߋ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ Gboard ߘߐ߫. ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.... ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ.... .nko_sebesen { -moz-box-shadow: 0px 10px 50px -16px #276873; -webkit-box-shadow: 0px 10px 50px -16px #276873; box-shadow: 0px 10px 50px -16px #276873;.... ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߸ߣߵߌ ߦߵߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߋߓߙߌߡߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߕߏߛߊ߲-ߒߞߏ. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫