ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߢߊ - ߝߊ߬ߛߏ
ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߢߊ
ߌߕߍߟ (Itel) ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬
ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߢߊ ߛߌ߬ߛߋ
ߛߌ߬ߛߋ ߓߟߏ߫ Monday, April 18, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [0]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߸ߣߵߌ ߦߵߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߋߓߙߌߡߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߕߏߛߊ߲-ߒߞߏ. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰

ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߊߕߐ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫

ߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߦߊ߬ߘߊ߫ ﴿ߔߙߊߡߋߕߙߋ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ﴾

 

ߞߊ߬ ߊߝߌߛ߭ߊߖ߭ (Affichage) ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫

 

ߌ ߓߊ߫ ߘߏ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫ ﴿ affichage﴾߸ ߌ ߘߌ߫ ߔߏߟߌߛ (Police) ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

 

ߏ߬ ߓߊ߫ ߟߊߞߊ߬، ߕߏ߲ߘߋߣߍ߲߫ ߃ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߌߣߌ߲߫ ߓߟߏ ߝߍ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

 

ߏ߬ ߘߐ߫߸  ߌ ߘߌ߫ ajouter une police ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߝߙߊ߬

 

ߊ߬ ߘߌ߫ ߌ ߟߊߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫. ߌ ߘߌ߫ sdcard0 ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬. ߊ߬ ߘߌ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߦߟߌߘߐ߫ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߞߊ߫

 

ߏ߬ ߓߊ߫ ߟߊߞߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߟߊߖߌ߰ߟߌ ߞߎ߲ߓߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ (Download) ߞߵ߬ߏ ߝߊߣߊ߲߫ ߘߊߦߟߍ߬

 

ߌ ߓߊ߫ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ NotoSansNko ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫. ߌ ߞߊ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߬ ߞߊ߲߬ߣߌ߬. ߥߟߊ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ ߘߊ߫ ߌ ߞߎ߲߬߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߕߊ߬.

ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫߸ ߣߕߏߛߊ߲ ߛߓߍߛߋ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߡߝߊߟߋ߲ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬.

 

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ NotoSansNko ߏ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߴߊ߬ ߫ߟߊ߫.

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫، ߌ ߘߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߝߟߐߡߊ ߡߊߗߍ߫ ߌ ߞߎ߬. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬.

 

ߣߌ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߓߟߏ߫߸ ߒ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߙߍߕߍ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬: ﴿+߂߂߄﴾ ߆߆߂ ߅߃ ߉߀ ߆߈ ߥߟߊ߫ ߆߆߄ ߇߉߅߉ ߄߁

ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
» ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߞߕߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫.

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ.... ߕߍߞߑߣߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߭ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߆.߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ .... ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߖߐ߫، ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊߡߍ߲، ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫.... ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߦߙߏߌߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߡߊߗߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲߫.... ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫