ߕߍߞߵߣߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߎ߮ ߖߐ߲߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ
ߕߍߞߵߣߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߎ߮ ߖߐ߲߫ ߘߌ߬ ؟
TECNO  W4
ߕߍߞߵߣߏ  ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߎ߮ ߖߐ߲߫ ߘߌ߬ ؟ ߛߌ߬ߛߋ
ߛߌ߬ߛߋ ߓߟߏ߫ Tuesday, April 26, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [3]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߕߍߞߑߣߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߭ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߆.߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫  ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߝߊ߲߱ ߓߍ߯߸ ߝߋߛߵߓߎߞ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߔߟߎ߳ߛ ߣߌ߫ ߛߑߞߊߦߌߔߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߍߞߑߣߏ߫ ߘߎߓߟߋߝ߭ߋ ߞߊߕ߸ TECNO  W4)( .  ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߓߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߓߐߞߏ ﴿߂߲﴾  ߝߌ߬ߟߊߣߊ߲߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫. ߌ ߓߊ߫ ߏ߬  ߡߊߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߯ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߊߓߏ߲ ߠߊ߫  ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߯ ߒߞߏ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫  ߟߋ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߦߌߝߏߣ ߣߌ߫ ߊߦߌߡߏߓߌߟ ߓߍ߯  ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߟߊ߫.

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
Issa koulibaly
Issa koulibaly Le travail que vous faites pour le continent africain, pour la communauté en particulier est inestimable. Du courage. Ce qui pourrait plus propulsé le N'ko, c'est la partie électronique (téléphone, ordinateur, tablette...) si les fabricants de phones (asiatique) s'intéresseront à l'alphabet N'ko sans que l'académie leurs demande c'est une réussite. Bravo bravo et bravo
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Issa....    Friday, May 6, 2016  
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬
ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߘߎ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߊߟߡߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߢߍ߫ ߞߎߘߍߦߌ߫. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߎ߫.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬    Thursday, May 5, 2016  
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߠߊߖߌ߯ߞߏ ߟߊ߫߸ߡߌ߲ ߦߴߌ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߏ߬ ߟߋ ߛߟߊߕߌ߮ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߊߖߌ߱ ߘߴߌ ߞߎ߲߬ ߒߞߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߟߍߥߟߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫،ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߕߏߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߓߙߌ߫.. ߒߞߏ ߕߊ ߦߴߏ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ..ߒ߬ߓߊ߬߸ ߒߞߏ ߛߍ߰ߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߤߊ߬ߟߌߛߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߍ߯ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲...
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߡߊ߬ߘߎ߫....    Tuesday, May 3, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ.... ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߖߐ߫، ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊߡߍ߲، ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫.... ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߸ߣߵߌ ߦߵߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߋߓߙߌߡߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߕߏߛߊ߲-ߒߞߏ. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰.... ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߦߙߏߌߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߡߊߗߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲߫.... ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫