ߛߥߌߝߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ - ߝߊ߬ߛߏ
ߛߥߌߝߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ
N'ko in Swiftkey Keyboard
ߛߥߌߝߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ mbkaba
mbkaba ߓߟߏ߫ Thursday, March 9, 2017
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [6]
ߊ߲ߘߙߏߌߘ [3] » ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

 

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߥߌߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߡߊߗߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬. ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߊߝߙߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߎߡߊߦߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߘߋߙߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߎߡߢߊ ߟߊ߫. ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߫ ߞߎߡߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߕ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߘߐ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߎ߬ߢߊ߬ ߜߘߍ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߞߵߌ ߓߟߏ߫ ߟߞߊߟߌߦߊ߫.

ߊ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߢߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

ߦߏ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߌ ߘߌ߫ ߔߟߋߛߑߕߐߙ ߘߋߦߟߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ Swiftkey Keyboard

ߥߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߛߐ߬ߞߌ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ 

 

ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫

 

ߊ߬ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߌ ߘߴߊ߬ ߘߊߦߟߍ߬. ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬

 

ߌ ߘߌ߫ ߞߘߎ߬ ߝߙߌߛߌߡߊ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫

 

ߌ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߕߐ߮ ߢߌߣߌ߲߫߸ ߞߎ߬ߘߎ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߢߍߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

 

ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ߬ ߛߙߊߣߎ߲ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ OK ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫

 

ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߎ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߊߣߊ߲߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

 

ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߌ ߢߍ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߥߌߝߕߑߞߋ (Clavier Swiftkey) ߕߊ߬

 

ߌ ߘߌ߫ ߞߘߎ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫

 

ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߕߏ߬ߙߏ߲߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߣߎߡߊ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߘߎ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߫
 

 

ߌ ߓߊ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߘߎ߬ ߓߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߏ߫ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊߥߙߌߞߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߊ߬ ߓߘߍߞߍ. ߦߏ߫ ߌ ߞߍߕߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߣߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬، ߦߏ߫ ߌ ߞߍߕߐ߫ ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߢߊߡߍ߲، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬

 

ߌ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߊߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ OK ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

 

ߌ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߏ߬ ߓߍ߬ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫

 

ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߒߓߊ߬ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߦߙߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߙߊ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫. ߌ ߘߌ߫ ߡߎ߳ߟߑߕߌߟߍ߲ߜ߭ ߞߎ߬ߘߎ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫

 

ߏ߬ ߓߊ߫ ߟߊߞߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߓߊ߬ߞߘߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߊߝߎߟߋ߲߫

 

ߌ ߘߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߛߖߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߊߕߐߡߊ߬ ߟߋ߬.

 

ߌ ߓߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬߸ ߘߴߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߌߢߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߌ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫. ߘߴߏ߬ ߞߍ߫

 

ߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߟߊߖߌ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫. ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬

 

ߣߴߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫߸  ߊ߬ ߘߌ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߞߊߟߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߝߙߊ߬

 

ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߠߊ߬ߖߌ߰ ߓߊߟߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߞߊ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬

 

ߊ߲ ߣߐ߬ ߒߞߏ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬߸ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߓߍ߯ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
ߛߓߍߟߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߸ ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߜߍߞߣߍ߫ ߓߐߟߊ߲ ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߏ߬ߙߏ߲߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߥߊ߫ ߞߌߣߌ߲ ߥߟߊ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫

 

ߊ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߒߞߏߟߡߊ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬

 

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ

 

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߓߟߏ߫

 

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߦߛߎ߬ߝߎ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ ߞߋߕߊ߬
ߦߛߎ߬ߝߎ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ ߞߋߕߊ߬ ߖߐ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߓߞߊߙߌ ߞߊ߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߌߛߍߦߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߦߋ߫ ߊ߲ ߓߘ ߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫ ߛߌ߭ ߣߌ߫ ߤߊߙߌߖߍ߮ ߓߙߊߞߡߊ ߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊ߫ ߝߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߊߟߡ ߌ ߢߐ߲߮ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߘߋ߲߬ߥߟߊ ߞߏ߫ ߢߌ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߤߙߍ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߱ ߌ ߖߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߞߓߊ߬
 4 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߦߛߎ߬ߝߎ....    Friday, November 17, 2017  
ߦߛߎߝߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ ߞߋߕߊ߬
ߦߛߎߝߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ ߞߋߕߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߺߺߺߺߺߺߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߘߏ߲߯.
 4 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߦߛߎߝߎ߫....    Friday, November 17, 2017  
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߕߎ߬ߡߊ-ߊ-ߕߎ߬ߡߊ߬ ߒ ߓߊ߯ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߥߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߓߍߟߌ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߒ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߍߥߊ ߊߟߊߕߊ߲ߘߏ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ ߦߋ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߘߌ߫،ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߰ ߌ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߹
 11 Months ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߡߊ߬ߘߎ߫....    Tuesday, May 23, 2017  
ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬.
ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫. ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߞߍߞߌߦߊ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋߎ߫. ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߫.
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߲ߕߊ߫....    Tuesday, April 11, 2017  
ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫
ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘߑߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߎߛߎߡߊߣߌ߫....    Saturday, March 18, 2017  
ߛߌ߬ߘߞߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ
ߛߌ߬ߘߞߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯. ߊߟߎ߫ ߗߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߒߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫. ߊߟߡߊ߫ ߣߌ߬ ߢߐ߲߭ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߒߠߋ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߡߎ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߷߷߷
 1 Year ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߌ߬ߘߞߌ߫....    Thursday, March 9, 2017  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߠߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬.... ߒߞߏ ߟߊߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߟߋ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ Gboard ߘߐ߫. ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.... ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߯ߣߍ߲߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߠߊ߫. ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߛߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߌ ߓߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬.... ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߖߐ߫، ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊߡߍ߲، ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫.... ߝߢߐߘߊ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ߫ ߂ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߡߊ߬، ߗߋߘߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߋߟߊ߲߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߜߘߍ߫....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫