ߝߊ߬ߛߏ ߒߞߏ ߗߍߦߙߐ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߓߍ߯ ߢߍ߫. ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫. ߒߞߏ߫ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ. Site d'apprentissage de N'ko à distance. les nouvelle de N'ko. Learning site N'ko remotely. the news of n'ko, the news of nko. How to install nko keyboard. http://fasso.org ߛߥߌߝߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ - ߝߊ߬ߛߏ   ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߥߌߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ  ߡߊߗߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬. ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߊߝߙߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߎߡߊߦߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊߣߊ߲߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2017053221 http://fasso.org/news.php?name=2017053221 Thu, 9 Mar 2017 06:06:55 GMT ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ - ߝߊ߬ߛߏ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߹ ߺ ߕߎ߬ߡߊ ߛߏ߯ߙߏ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫߸ ߥߎߟߊ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߒߞߏ ߞߟߊ߬ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߛߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫. ߺ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߊ߫  ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߓߎ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016035717 http://fasso.org/news.php?name=2016035717 Sun, 21 Aug 2016 16:13:09 GMT ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߛߌ߲ߘߌ߫؟ - ߝߊ߬ߛߏ ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߜ߭ߏ߫ߕߑߟߌߦߍߓ ߘߍߡߑߟߍߙ ߸ ߊߟߌߡߊ߲ߞߊ߫ ߗߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߗߋߥߎ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߟߊߘߊ߲߫ ߦߙߌ ߘߐ߫ ߁߈߈߅ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌߘߐ߫ ߖߌߥߎߡߊ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߔߏߔߏ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߔߏߔߏ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߔߏߔߏ ߏ߬ ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߞߊߙߑߟ ߓߍߣ....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016051530 http://fasso.org/news.php?name=2016051530 Sat, 13 Aug 2016 17:29:21 GMT ߒߞߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ - ߝߊ߬ߛߏ ߒߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬   N'ko calculatrice   ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬   ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬/ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇/ ߂߀߁߆، ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016054850 http://fasso.org/news.php?name=2016054850 Thu, 28 Jul 2016 17:56:04 GMT ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫ - ߝߊ߬ߛߏ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߯ߣߍ߲߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߠߊ߫. ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߛߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߌ ߓߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߢߍ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߌ ߢߍ߫. ߣߴߌ ߡߊ߬ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߍ߲߬߸ ߏ߬....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016085834 http://fasso.org/news.php?name=2016085834 Sat, 28 May 2016 09:16:04 GMT ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߡߊߗߍ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ - ߝߊ߬ߛߏ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߊߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬. ߓߐߞߏ ߄.߄ ߣߌ߫ ߓߐߞߏ߫ ߅ ߣߌ߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016083857 http://fasso.org/news.php?name=2016083857 Sat, 28 May 2016 08:52:17 GMT ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߫ - ߝߊ߬ߛߏ ߝߢߐߘߊ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ߫ ߂ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߡߊ߬، ߗߋߘߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߋߟߊ߲߫ ߕߙߏߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߢߐߘߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߞߊߟߌߦߊ߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016013444 http://fasso.org/news.php?name=2016013444 Sat, 14 May 2016 15:24:49 GMT ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߌ ߡߙߌߦߊ ߟߴߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫. ﴿ߊ߬ ߝߐ߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016051716 http://fasso.org/news.php?name=2016051716 Thu, 5 May 2016 05:22:51 GMT ߕߍߞߵߣߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߎ߮ ߖߐ߲߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ ߕߍߞߑߣߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߭ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߆.߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫  ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߝߊ߲߱ ߓߍ߯ ߸  ߝߋߛߵߓߎߞ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߔߟߎ߳ߛ ߣߌ߫ ߛߑߞߊߦߌߔ . ....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016125752 http://fasso.org/news.php?name=2016125752 Tue, 26 Apr 2016 13:33:57 GMT ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ: ߘߐ߬ߛߊߙߌ - ߝߊ߬ߛߏ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߏߟߐ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߜߏ߲ߘߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫، ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫:  [ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ]  ߊ߲....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016031758 http://fasso.org/news.php?name=2016031758 Tue, 19 Apr 2016 15:19:59 GMT ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߜ߭ߊ߲߫ - ߝߊ߬ߛߏ ߙߜ߭ߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߢߊߘߐ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߱ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߃-߁߉߁߄، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄-߁߈߇߇، ߞߊ߬ ߝߊߕߏ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߇-߁߉߆߃ ߟߊ߫ ߞߟߌߝ߭ߋߟߊ߲߫. ߁- ߜߋ߬ߙߋ ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߑߜߊ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄-߁߈߇߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ ߁߁ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016031439 http://fasso.org/news.php?name=2016031439 Tue, 19 Apr 2016 15:17:42 GMT ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߢߊ - ߝߊ߬ߛߏ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߸ߣߵߌ ߦߵߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߋߓߙߌߡߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߕߏߛߊ߲-ߒߞߏ. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߊߕߐ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߦߊ߬ߘߊ߫ ﴿ߔߙߊߡߋߕߙߋ....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016122502 http://fasso.org/news.php?name=2016122502 Mon, 18 Apr 2016 14:00:21 GMT ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ - ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߌߓߙߎ߫ ߏߝߌߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߟߌߓߙ ߏߝߌߛ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߌ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߌߞߏ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ. ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫. ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫: ߥߐߘߎ߸ ߍߞߑߛߍߟ߸ ߔߥߊߔߐߍ߲ߕ߸ ߊߞߑߛߍߛ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬. ߣߴߌ ߦߴߊ߬....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016034830 http://fasso.org/news.php?name=2016034830 Mon, 22 Feb 2016 04:54:19 GMT ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟               ߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲߫ ߙߎߕߋߟߌ ߘߐߞߏ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߙߎߕߋߟߌ ߘߌ߫؟....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016034752 http://fasso.org/news.php?name=2016034752 Thu, 4 Feb 2016 03:50:41 GMT ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߑߙߏߡ ߡߊߞߍ߫ ߌ ߞߎ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫. ߊ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߍߦߙߐ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߒߞߏߟߊ߲ߜߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߑߙߏߡ ߦߋ߫ ߏ߬ ߛߏ߯ߓߊߟߊ߲߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016032130 http://fasso.org/news.php?name=2016032130 Thu, 4 Feb 2016 03:29:28 GMT ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߡߊߗߍ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫. ߏ߬ ߖߊ߬ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016031801 http://fasso.org/news.php?name=2016031801 Thu, 4 Feb 2016 03:20:42 GMT ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ - ߝߊ߬ߛߏ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߖߐ߫، ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊߡߍ߲ ، ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߑߛ   ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߞߍߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߓߟߏ߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016030725 http://fasso.org/news.php?name=2016030725 Thu, 4 Feb 2016 03:12:48 GMT ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߜߐ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ - ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߕߐ߮ ߞߍ ߟߊ߫ ߊߘߊߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߟߊߘߌߦߊߒߢߍ ߝߍ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ߗߍ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߥߟߋߣߍ߲߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߞߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016030345 http://fasso.org/news.php?name=2016030345 Thu, 4 Feb 2016 03:06:04 GMT ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߦߙߏߌߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߡߊߗߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫. ߞߏߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016025918 http://fasso.org/news.php?name=2016025918 Thu, 4 Feb 2016 03:00:49 GMT ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ - ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߁߀ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߵߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߡߎ߬ߡߍ߫. ߌ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߛߓߍ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߢߊ߫....]]> http://fasso.org/news.php?name=2016022154 http://fasso.org/news.php?name=2016022154 Thu, 4 Feb 2016 02:26:25 GMT