ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ ߂ ߞߊ߲ߞߊ߲߫

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߡߌߣ.ߛߌ߬ߛߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐ߬ߓ 15/04/2019 - 01:11

ߞߎߣߎ߲߲߬.ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߃/߂߀߁߉߸ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬߫ߣߍ߬ ߡߊ߬ߞߟߐ߬ ߞߙߊ ߘߐ߫߸ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߞߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߒߞߏ ߘߐ߬߸ߓߊߏ߬߸ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߬ߣߎ߲߬߸ߊ߬ߟߋ߫߫ ߦߵߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߤߊ߯ ߓߌ߬߸ߌ ߓߊ߯ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߘߎߢߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߝߏߦߌߘߊ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߂ ߘߐ߫߸ߒߞߏߝߐߟߊ ߦߵߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫:ߒߞߏ ߞߙߎ߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߕߍ߫ ߞߏߖߎ߯ ߘߌ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬,ߢߐ߲߮ ߠߊߡߍ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫߸ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬߸ߞߵߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߕߍ߲߬ߕߍ߲

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬.ߞߎ߲… ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߛߌ߬ߣ 12/04/2019 - 07:34

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߇߀߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߜߊ߬ߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߓߌ߬ ߓߌߟߏ߲ ߣߌ߲߬߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߁ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߒߞߏ ߤߊߡߌ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߞߎ߲߫ ߞߏ߬ߡߙߊ߬ߟߊ߬ ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߛߌ ߟߎ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߞߐ߬ߓߊ߬ߣߍ߲߫

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߡߌߣ.ߛߌ߬ߛߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߍ߲ߘ 06/04/2019 - 22:52

ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߆ /߂߀߁߉/ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߛߌ ߟߎ߬߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߞߊ߲߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ߫ ߄ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ߞߊߣߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߣߍ߲߫  ߸ߘߎ߯ߙߊ߬  ߣߐ߰ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߡߙߊߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߛߐߘߐ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬،ߞߎߙߣߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߋ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߎߡߊߟߏ߲߫،ߏ߬ ߞߐߝߍ߬  ߸ߞߎߡߊ߫ ߢߣߊߓߊ  ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߥߟߌߕߐ  ߟߎ߫ ߢߍ߫߸ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߘߐߦߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ߓߙߊߘߐߦߊ ߡߍ߲ ߞߎߡߊ߫  ߓߏߙߌ߲ߣߍ߲ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߐߟߌ ߟߎ߬߸ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬߸ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߓߊߟߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߫

ߘߊ߲߬ߡߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߛߙߊ߬ ߓߌ߬

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߡߌߣ.ߛߌ߬ߛߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐ߬ߓ 04/02/2019 - 00:04

ߓߌ߬߸ߞߊߙߌߟߏ߲،ߞߏ߲ߞߏߜߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃/߂߀߁߉ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߊ߲߬ߡߊ߲߬ߝߍ߬ߓߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫:ߘߊ߲߬ߡߊߥߙߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫߸ߘߊ߲߬ߡߊ߲߬ߝߍ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߋ߰ߣߍ߲߫ ߓߌ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߐ߱ ߁߅ ߛߎ߭ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫،ߊ߬߬ ߘߏ߲߬  ߘߊ߲߭ ߓߍ߯ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߛߊߓߎ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߕߙߏߞߏ  ߕߊ߬ߣߍ߲ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ߘߊ߬ߡߊ߬ߝߍߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫߸ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߡߊ߫ ߦߙߐ ߘߌߦߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߢߊ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߓߟߏ߫߸ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߕߐ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߥߊߙߊ߲ߞߊ߫ ߞߊ߬  ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߢߍ ߡߊ

ߛߘߌ߬ߞߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲ߞߎߘߊ߫ ߡߎ߯ ߜߊߛߌ߫ ߢߐ߲ߠߊ

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߡߌߣ.ߛߌ߬ߛߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߯ߙ 03/02/2019 - 13:24

ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ /߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ߞߌߢߍ߲ߞߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߛߘߌ߬ߞߌ߬ߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߞߙߌߛߌ ߘߐ߫߸ߡߐ߰ ߆ߟߋ߬ ߞߊ߬ߛߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߟߐ، ߛߎ ߣߌ߫ ߞߣߍߓߐ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߐߞߌ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߸ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ߓߊ߫  ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߫߸ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߍ߲߫߫ ߓߊ ߝߍ߬  ،ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߐߕߏ߲߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߓߊߏ߬،ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫: ߛߊߣߌ߲ ߓߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬  ߕߐ߭ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬߸ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߝߊ߭ ߟߊߡߍ߲߫ ߸ߝߊ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߢߍ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬

ߞߏߕߌ߯ ߡߎߛߊ߬ߝߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߬ ߓߘߊ߫ ߛߛߏߕߍߟߑߖߌ (SOTELGUI) ߛߊ߲߬ߞߊ ߟߊߕߋ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߋߕߟߋߞߐߡ (Guinéetélécoms) ߛߌ߲ߘߌߞߏ ߟߊߛߋ߫

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎߣ 23/01/2019 - 16:02

ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߸ ߁߭ ߕߟߋ߬ ߂߁ - ߂߀߁߉߸ ߗߋߓߏ߲ ߠߎ߬߸ ߥߎߟߊߟߊߞߟߋߞߟߋ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߙߊ߲ߘߐߦߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߞߍߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߞߏߕߌ߮ ߞߊ߬ ߞߛߌ߬ߞߛߊ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߛߏߕߍߟߑߖߌ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߏߕߍߟߑߖߌ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫. ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߦߊ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߤߊߞߍ ߓߘߊ߫ ߘߌ߫߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

ߞߊ߲ߠߊߛߓߍ ߟߎ߬

ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߣߐ߫

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ Aboubacar Bana… ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߍ߲ߘ 19/01/2019 - 00:28

ߕߏ߬ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߊ߲߫ ߘߐߖߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫، ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ : ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫߸ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߌ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫، ߡߍ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߘߎ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߎ߯ ߘߐ߫߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫.

ߞߊ߲ߠߊߛߓߍ ߟߎ߬

ߝߏߡߌ߫ ߖߌߢߎߡߍ߫ ߓߊߟߊ߲ ߟߐ߭ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߡߌߣ.ߛߌ߬ߛߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߓߌߟ 03/01/2019 - 23:51

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߝߏߡߌ߫ ߖߌߢߎߡߍ߫ ߓߊߟߊ߲ ߟߐ߭ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߟߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߅߀߀ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߢߎߡߍ ߟߊ߫،ߓߊߏ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߢߎߡߍ߫߫ ߓߊߟߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ߏ߬ ߝߏߦߌ߫ ߕߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߣߴߊ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߘߐ߬߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߎ߲߯ ߞߙߎߞߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߸ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߬߸ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߛߕߊ߫ ߓߊ߲ ߘߊ߫߸ߘߊ߫ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌߢߎߡߍ߫߫ ߓߊߟߊ߲ ߟߐ߭  ߞߏ߫ ߘߐ߬߸ߦߊ߯ߟߊ߫߸ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫

ߞߊ߲ߠߊߛߓߍ ߟߎ߬

ߘߎ߰ ߕߣߍߣߍ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߦߙߌߞߊ ߝߊ߰߸ ߞߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߖߐߞߌ߫

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬.ߞߎ߲… ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐ߬ߟ 01/01/2019 - 15:22

ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߦߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߏߞߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߞߛߌ߫. ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߉ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫. ߡߐ߰ ߂߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬. ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߝߌ߬ߕߙߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߖߝ߭ߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߝߊ߲߯ ߘߐ߫. ߛߊ߲ߖߌ ߣߌ߫ ߢߎߡߍ߫ ߓߟߏߕߍ߮ ߣߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߏߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ߫.

ߞߊ߲ߠߊߛߓߍ ߟߎ߬

ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߛߎߘߊ߲߫ ߓߙߎ ߞߏ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߙߋߞߋߓߊ ߘߌ߬

ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߡߌߣ.ߛߌ߬ߛߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎߣ 26/12/2018 - 21:40

ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߛߎߘߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߘߊߡߊ߲ߓߐ ߓߌ߬߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߓߊ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߘߌ߫ ߸ߞߴߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߓߙߎ ߛߐ߲߬ߞߐ߫ ߦߍ߬ߟߍ ߘߌ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߲߬ ߸ߡߍ߲ ߞߘߐߘߐߝߌ߬ߟߌ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ߫ ߝߟߐ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ߡߐ߰ ߇ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߛߙߊ ߘߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߖߐߞߌ߫ ߸ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߌ߬ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߬ ߕߋ߲߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆/߂߀߁߈ ߸ߡߐ߱ ߖߐߞߌ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߦߊߦߊ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ߛߦߊ߬ߓߊ߯ߕߐ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߃߇ ߘߌ߫߸ߣߌ߲߫ ߘߏ߲߫ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߣߌ߫߫߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߐ߭ ߘߌ߬ ߞߊ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߣߐߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ߞߍ߬ߟߍ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߎߘߊ߲߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ߦߊ߰ߣߌ߲߫߸ߊ߬ߟߎ߫߫ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߛߎߘߊ߲߫ ߥߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߸ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߊߦ

ߞߊ߲ߠߊߛߓߍ ߟߎ߬