ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ - ߝߊ߬ߛߏ
ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬
ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߖߐ߫
ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ mbkaba
mbkaba ߓߟߏ߫ Thursday, February 4, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [1]
ߞߍߞߎߘߊ [1]

ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߖߐ߫، ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊߡߍ߲، ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߑߛ   ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߞߍߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߡߏߛߑߞߎ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫، ߜߎ߭ߜ߭ߎߟ ߞߏߟߊߘߍ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ Noto Sans NKo  ﴾ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫، ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߌ ߞߎ߲߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫، ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫: ﴿  Hifont ﴾ ߌ ߘߴߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߔߑߟߋߦߌ ߟߊ߫، ߣߴߌ ߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߝߣߊ߫ ߟߊߖߌ߰، ߞߵߏ߬ ߝߊߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߊ߲ߥߙߍߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ N'ko Keyboard  ﴾  ߌ ߘߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߖߌ߰، ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߌߛߍ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߋ߬ ߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬، ߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߏ߬ ߝߟߐ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬، ߞߵߏ߬ ߘߐߜߍ߫، ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߕߊ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬: Noto Sans NKo  ߌ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߞߊ߲߬ ߞߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߢߍ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :  

https://www.youtube.com/watch?v=IjoqA2nsg2s

 

ߣߴߌ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬، ߌ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߞߐߘߍ߫، ߞߵߊ߬ߵ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߄.߄ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬، ߛߌߞߊ߫ ߕߍ߫  ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߝߋߎ߫، ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊߡߎߛߎ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬، ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߐߜߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߅߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬. 

  

 

 

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
mbkaba ߞߏߓߊߙߌ߫ ߞߊ߫
 3 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ mbkaba    Saturday, February 6, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߒߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ N'ko calculatrice ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬/ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇/ ߂߀߁߆، ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲.... ߕߍߞߑߣߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߭ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߆.߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ .... ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ.... ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߸ߣߵߌ ߦߵߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߌߕߍߟ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߋߓߙߌߡߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߕߏߛߊ߲-ߒߞߏ. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰.... ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߦߙߏߌߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߌߟߊ߫ ߝߦߊߝߐߞߛ ߡߊߗߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲߫....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫