ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ: ߘߐ߬ߛߊߙߌ - ߝߊ߬ߛߏ
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ: ߘߐ߬ߛߊߙߌ
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ: ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߒߝߊ߯ߟߌ߬
ߒߝߊ߯ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ Tuesday, April 19, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [3]
ߘߐ߬ߛߊߙߌ [1] » ߡߟߋߞߎߦߊ [1]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߏߟߐ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߜߏ߲ߘߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫، ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫: [ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ] ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߐ߲߰ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߕߐߟߍ߯، ߓߊߏ߬ ߸ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߓߘߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߌ߲߮ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߒߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߐ߰ ߢߌ߲ߡߊ߫ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߡߐ߰ ߞߏߙߏ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߘߐ߫؛ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߐ߯ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߢߊ߬ߒ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
߁߭- ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫:
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߓߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬.
ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎ߬ߘߎ ߦߴߊ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫.
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߡߊ߬.
߂߲- ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߟߐ߲߫:
ߤߊߞߟߌߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲
ߕߊ߯ߡߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߊ
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߞߙߐߛߌߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߣߍ߲.
߃߲- ߓߟߏߏ߲ߧߊ ߛߓߊߓߎ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:
ߞߟߊߓߎߒߕߊ߲ߧߊ.
ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲.
ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߜߟߍߦߊ.
ߞߟߊߓߎ ߟߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ (ߞߎߙߊߖ߭) ߘߌ߫.
߄- ߡߐ߰ߓߟߏߝߋ߲߫ ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߌ ߡߊ߬:
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߌ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫:
ߌ ߓߏ߬ ߞߏ، - ߌ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߞߏ، - ߊ߬ ߣߴߌ ߕߙߐ߫ ߞߏ.
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߏ ߟߊߛߴߌ ߡߊ߬.
ߊ߬ ߣߴߌ ߓߟߏߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߟߊߟߌ߫، ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߌ ߡߊ߬.
߅߲- ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߯ ߠߋ߬:
ߞߍ߬ߟߍ  ߛߊ߲߭ ! ߥߎߺߦߊߺߝߐ ߛߊ߲߭.
ߗߍ߬ߓߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߭ ! ߖߘߍ߬ ߣߊߺߣߌ߲ ߛߊ߲߭.
ߞߐ߲ߞߐ ߛߊ߲߭ ! ߖߌ߰ߺߢߐ߲߰ߺߠߺߊ ߛߊ߲߭.
߆߲- ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫:
ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫.
ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫.
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߖߎ߬ߛߎߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫.
߇߲- ߡߏ߬ߛߏ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫:
ߊ߬ ߞߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߘߌߡߊ߲ ߞߘߐߟߐ߲߫.
ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫.
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߋߞߏ ߕߐ߬ ߕߏ߫.
߈߲- ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ ߣߴߊ߬ ߞߍߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫:
ߓߍ߯ ߓߊ߯ ߟߊߛߌ߰ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫.
ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߯ ߺ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫.
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߝߊ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߊ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߬.
߉߲- ߞߏ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߌ߫:
ߞߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫.
ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߞߊ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ (ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߏ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ ߢߌ߲ߡߊ ߟߎ߬).
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ߫ ߘߏ߲߬ ߛߓߏ߬ ߘߐ߫.
߁߀߲- ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫:
ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߘߌߦߊ߫ ߌ ߢߍ߫.
ߊ߬ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߟߊߓߎ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫.
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߣߐߘߐߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫.
߁߁- ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫:
ߘߌ߯ߣߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫.
ߦߴߌ ߘߊ߬ߟߎ ߟߐ߲߫ ߌ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫.
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߘߌ߯ߣߊߢߐ߲߯ ߖߡߊ ߕߍߡߊ߬.


ߒߝߊ߯ߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߒ ߓߘߊ ߛߍߥߊ ߞߏߛߓߍ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫....    Sunday, February 5, 2017  
ߓߊ߬ߓߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߓߊ߬ߓߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߊ߬ߓߊ߬....    Tuesday, November 22, 2016  
Diakite Sidiki
Diakite Sidiki Je suis un peu triste de ne pas pouvoir rédiger mon commentaire dans la langue N'ko, mais je me suis débrouillé à lire tout ce que vous avez écris, c'est très formidable et instructif. Je vous vous exhorte à continuer sur ce chemin , car l'avenir de notre peuples est dans le retour vers notre propre langue Je suis les cours en ligne et mon niveau s'améliore toujours. Aïniké aïnibara Alla aïssara youmala.
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Diakite....    Monday, May 23, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫