ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ - ߝߊ߬ߛߏ
ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟
Root ߦߋ߫ ߡߎ߬ ߘߌ߫ ؟ ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߎ߬ ߘߌ߫ ؟
ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟ mbkaba
mbkaba ߓߟߏ߫ Thursday, February 4, 2016
ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [6]
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ [13]

ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߙߎߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ؟            

 

ߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲߫ ߙߎߕߋߟߌ ߘߐߞߏ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߙߎߕߋߟߌ ߘߌ߫؟ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫؟. ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߙߎߕߋߟߌߞߏ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎߝߊ߲ߓߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊߟߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߙߎߕߋߟߌ ߞߍߢߊ ߘߏ߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫.

Root ߦߋ߫ ߡߎ߬ ߘߌ߫ ؟  ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߎ߬ ߘߌ߫ ؟

ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߏ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߛߊ߬ߥߏ ߦߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߞߋ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߏ߬ ߢߍ߫. ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߤߊߟߌ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߐ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫. ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߏ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߸ administrateur ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ (ߝߢߐߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫ Windows ߞߊ߬ߣߌ߲)، ߊ߬ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߠߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߫، "admin" ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߟߌߣߎߞߛ GNU/Linux (ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲) ߝߊ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߏ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߙߎߕ "Root” ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ " Super Utilisateur"߸ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ ߥߣߊ. ߊ߬ ߊ߲ߞߌ߬ߟߍ߬ߡߊ ߟߊߘߛߣߍ߲ ߞߏ߫ "SU" ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ "SuperUser" ߘߌ߫.

ߞߵߊ߬ ߙߎߕߋ߫: ߊߟߎ߫ ߣߕߐ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ ߥߣߊ ߤߊߞߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߛߴߌ ߘߴߌ ߛߊ߬ߏ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫. ߢߌ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬http://forums.cnetfrance.fr/images/smilies/cligne.png

ߢߊ߬ߕߣߐ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߙߎߕߋߟߌ ߟߊ߫ ؟

ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߙߎߕ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߌ ߛߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߞߕߐߘߐߛߙߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊߣߊ߲߫ ߞߊ߬:

  • ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߟߎ߬ ߡߊߗߍ߫߸ ߙߎߕߋߟߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫
  • ߛߎ߲ߝߘߍ ߟߎ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߲߬ߣߍ߲
  • ߛߓߍߛߋ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬
  • ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߗߍ߫ (ߦߏ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫)
  • ߖߛߐߟߌ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߟߊ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߥߊ߯ߕߌ
  • ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߎ߫...

ߖߐ߬ߘߐ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ؟ ߊ߬ ߜߍߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ؟

ߓߌ߬ ߡߴߊ߲ ߕߊ߬ߕߌ߲߬ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߟߊߥߙߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߌߟߊ߫ ߖߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߐ߱ ߞߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߢߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬. ߏ߬ ߟߋ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߞߊ ߓߏ߲߫ ߕߘߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߏ ߟߊߛߎߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߐ߬ߦߊ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ߬ ߘߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬.

ߦߊ߯߫ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߓߟߏߡߦߊ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ߓߊ߬ ؟

ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߏߣߡߊߦߊ ߝߊߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߙߎߕ ߤߊߞߍ ߛߌ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߝߏߛߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߫ ߘߐ߫߸ ߣߴߌ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߙߎߕߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߓߟߏߡߦߊ ߕߌߢߍ߫. ߞߏߣߌ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߤߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲߫ ߓߐ߫، ߓߊߣߌ߲߬ ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߙߎߕߋߟߌ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߐ߫ ߖߋߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߞߎ߲߬ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߙߎߕ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫.

ߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߊߛߌߦߊ߫߸ ߌ ߕߴߊ߬ߟߋ߬ ߙߎߕߋߟߌ ߞߍߢߊ ߝߐ߫ ߛߌߣߍ߲߬ ߹

߁) ߖߊ߬ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߬ ߞߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߦߋ߫ ߥߴߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߕߐߘߐߛߙߋ (Paramètres) ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߥߟߊ߫ Sécurité ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ( Sources inconnues) ߡߊߗߍ ߟߊߘߤߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߘߐߞߍ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߗߍ߫ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬.

 

ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߌ߲ߞߑߙߎߕ ߟߊ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬

 

ߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߌߦߊ ߣߌ߲߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߦߙߐ ߟߊߞߊ߬

 


ߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߦߙߐ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߞߐ߬ߙߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߡߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߬ ߞߏ߫ "Free Download"، ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰

 

߂) ߌ ߘߴߌ ߕߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ KingRoot ߛߎߝߘߍ ߟߊߖߌ߰ ߌߞߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫.

 

߃) ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ ߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߫ ߛߊ߲ߘߐ ߘߐ߫. ߌ ߦߴߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫. ߏ߬ ߛߎ߮ ߟߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߌߦߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬. ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߏ߬؟ ߌ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߐߕߐ߯ ߛߏ߯ߓߊߟߊ߲ ߘߊߦߟߍ߬، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߦߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫، dossier téléchargement ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

 

߄) ߌ ߓߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߘߊߦߟߍ߬. ߌ ߓߊ߫ ߟߊߞߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߊߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߊ߬ ߓߊ߫ ߓߐ߫ ߞߏߕߊ߫ ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

 

 

߅) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ "Try it "߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫.

 

߆) ߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫. ߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߥߎߟߋ߲߫ ߞߣߐߝߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ (Fix now):

 

ߊ߬ ߘߌ߫ ߙߎߕߋߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߝߊߣߊ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬:

 

ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߖߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫:

 

ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬߸ ߌ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߖߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߝߊߣߊ߲߫ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߞߴߌ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߕߊ ߝߊߣߊ߲߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫:

 

ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߰ߡߎ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߬ ߛߓߍ߬ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫.

 

 

ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫

                           
  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬
ߊߟߊߛߣߌ ߛߌߛߋ
ߊߟߊߛߣߌ ߛߌߛߋ ߊߣߌߖߐ
 2 Weeks ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߟߊߛߣߌ ߛߌߛߋ     Monday, August 6, 2018  
ߦߎߓߊ߬ ߖߌ߯ ߞߋߕߊ߬
ߦߎߓߊ߬ ߖߌ߯ ߞߋߕߊ߬ ߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߥߊ߬ߟߋ߬ߟߊ߲߬ ߜߘߍ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߟߏߥߟߏߟߊ߲(ߞߌ߲ߜ ߥߎߕ) ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߐ߲߮ ߞߍ߫ ߓߊ߬ . ߓߟߏߥߟߏߟߊ߲ ߥߟߊ߫ ߥߟߏߒߞߐߟߊ߲ KINGROOT ߕߍ߫ ߛߐ߬ ߠߊ߫ ߛߌߛߊ߲߬
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߦߎߓߊ߬....    Wednesday, January 4, 2017  
ߕߊߦߙߌ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߕߊ߫
ߕߊߦߙߌ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߕߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫߹
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߊߦߙߌ߫....    Saturday, July 30, 2016  
Kaba Bakary
Kaba Bakary Mahamadou Kane, cela veut dire que votre version d'android n'est pas complétement compatible
 2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Kaba Bakary    Saturday, May 7, 2016  
Mahamadou Kane
Mahamadou Kane J'ai tout fait se reçu mais il ya un problème quand j'envie de rédiger un message sa vien au contraire Ex Ba = Ab ߊߘ
 3 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ Mahamado....    Saturday, February 20, 2016  

 

 ߌ ߕߐ߮ Name:


 ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ Email:


 ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ Comment: ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ Captcha:


ߞߎߡߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬
ߞߍߞߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜ߭ߟߊߞߛߌ.... ߕߍߞߑߣߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߞߎߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߭ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߆.߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ .... .nko_sebesen { -moz-box-shadow: 0px 10px 50px -16px #276873; -webkit-box-shadow: 0px 10px 50px -16px #276873; box-shadow: 0px 10px 50px -16px #276873;....   ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߥߌߕߑߞߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߡߊߗߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬. ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯.... ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߖߐ߫، ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊߡߍ߲، ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߐ߬ߣߌ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫....
ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫