ߒߝߊ߯ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߐߜߍ
ߒ ߞߊ߲߬
- ߛߌ߲ߝߏ ߣߌ߲߬ ߡߴߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊߘߏ߲߬.

ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߊ߬ߓߌ߯
Tuesday, April 19, 2016
3 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬

ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߞߊߓߋ
ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ

ߕߐ߮
ߒߝߊ߯ߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞ ߊ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ߘߋ ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬

ߓߏ߬ߟߏ߲

ߗߋߛߓߍ ߟߥߊ߫
ߢߊߞߙߍ ߣߌ߲߬ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲
                  
ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߛߌ߲ߘߌ߫؟ ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߔߏߔߏ ߛߌ߲ߘߌ߫؟
  2 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒߝߊ߯ߟߌ߬    Sat, August 13, 2016  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [6]   ߟߍߙߦߊߟߊ߲
ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ.  ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲: 5 - 1 ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ: ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ: ߘߐ߬ߛߊߙߌ
  3 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒߝߊ߯ߟߌ߬    Tue, April 19, 2016  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [3]   ߟߍߙߦߊߟߊ߲
ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ.  ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲: 4 - 2 ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬
ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߜ߭ߊ߲߫ ߜ߭ߊߙߍߕ ߡߐߙߜ߭ߊ߲߫
  3 Yaers ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒߝߊ߯ߟߌ߬    Tue, April 19, 2016  ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ [1]   ߟߍߙߦߊߟߊ߲
ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ.  ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲: 3 - 2 ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬
ߞߍߞߎߘߊ 1 - 3 of 3.